Digiqole ad

“เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5” คุมเข้มท่าเทียบเรือ-อู่เรือในพื้นที่อันดามัน

 “เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5” คุมเข้มท่าเทียบเรือ-อู่เรือในพื้นที่อันดามัน
Social sharing
Digiqole ad

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรับฤดูท่องเที่ยวทางทะเล

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 คุมเข้มมาตฐานความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเล จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราท่าเทียบเรือ ใบอนุญาต อู่เรือ ให้มีความพร้อมต่อการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ลดการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 (ภูเก็ต) (จภ.5) มีพื้นที่ขอบเขต และหน้าที่ในการกำกับดูแล รับผิดชอบครอบคลุม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดตรัง ,จังหวัดกระบี่ ,จังหวัดระนอง ,จังหวัดพังงา และจังหวัดสตูล ตามนโยบายของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลตรวจตราและอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมเจ้าท่า

โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5  ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจจะส่งกระทบต่อร่องน้ำทางเดินเรือ ตลิ่งและชายฝั่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบใบอนุญาตคนประจำเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ อุปกรณ์ประจำเรือ แพชูชีพ พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ ให้พร้อมใช้งานได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ เนื่องจากเขตรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 มีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมาก จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

สำหรับการดำเนินการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกร่วมกับผู้ประกอบการ
โดยออกตรวจตรา ปราบปรามในพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 อาทิ ท่าเทียบเรือสามช่อง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ท่าเทียบเรือสุระกุล ตำบลกะโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ท่าเทียบเรือบ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ท่าเทียบเรือ บริษัท ยุโสบ อินเตอร์เนชั่นแนล กันตัง พอร์ต จำกัด ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ  ให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบมาตรฐานความของอู่เรือในพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ อู่เรือบริษัท กันตังลำเลียง จำกัด ,อู่เรือพี มารีน เซอร์วิส และ อู่เรือ บริษัท บลู โอเชียนิค ชิปยาร์ด จำกัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากเรือ ซึ่งหากพบเห็นความไม่ปลอดภัยในการให้บริการ ประชาชนสามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments

Related post