Digiqole ad

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ปฏิบัติการเฝ้าระวังการสัญจรทางน้ำทุกกิจกรรม โดยเฉพาะ ควบคุมความเร็วเรือ เช็คอุปกรณ์ประจำเรือพร้อมใช้งาน

 เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ปฏิบัติการเฝ้าระวังการสัญจรทางน้ำทุกกิจกรรม โดยเฉพาะ ควบคุมความเร็วเรือ เช็คอุปกรณ์ประจำเรือพร้อมใช้งาน
Social sharing

Digiqole ad

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ปฏิบัติการเฝ้าระวังการสัญจรทางน้ำทุกกิจกรรม โดยเฉพาะ ควบคุมความเร็วเรือ เช็คอุปกรณ์ประจำเรือพร้อมใช้งาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเรือโดยสาร เรือลากจูง เรือบรรทุกสินค้า เรือท่องเที่ยว และ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและคลื่นกระทบฝั่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในฤดูน้ำหลาก เดินหน้าปรับปรุงโป๊ะและท่าเรือโดยสาร ตรวจเช็ค อุปกรณ์ประจำเรือ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (จภ.2) มีพื้นที่ขอบเขต และหน้าที่ในการกำกับดูแล รับผิดชอบครอบคลุม 4 สาขา พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ในการปฏิบัติกาเพื่อตรวจตราและอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมเจ้าท่า

โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อร่องน้ำทางเดินเรือ ตลิ่ง และชายฝั่ง รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกๆ ปี

อีกทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก นับเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางน้ำ ทั้งด้านการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แนวทางการดำเนินงานของเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ได้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อกำกับและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ โดยกำหนดความเร็วในการเดินเรือและน้ำหนักบรรทุกของเรือทุกประเภท อาทิเรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือลากจูงและเรือขนส่งสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งและการเกิดคลื่นกระทบฝั่ง ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และยังได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือต่างๆ อาทิ โป๊ะเทียบเรือวัดบางกะจะ ต.สำเภาล่ม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

โดยซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายให้กลับมา มีสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคงแข็งแรงให้พร้อมใช้งาน ภายใต้โครงการ “ท่าเรือสะอาด ปลอดภัย เพื่อประชาชน” เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ จภ.2 ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตคนประจำเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ และอุปกรณ์ประจำเรือโดยสาร เช่น พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ประชาชนหากพบเห็นความไม่ปลอดภัยในการให้บริการ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post