Digiqole ad

อ.ส.ค. เสริมแกร่งกิจกรรมCG และ CSR 

 อ.ส.ค. เสริมแกร่งกิจกรรมCG และ CSR 
Social sharing
Digiqole ad

     อ.ส.ค. ชูความเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ จัดกิจกรรม “ธรรมะในฟาร์ม” และ”รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กรประจำปี 2564  เสริมแกร่งกิจกรรมCG และ CSR เพื่อขับเคลื่อน อ.ส.ค. ก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค. ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยทุกปีจะจัดกิจกรรมโครงการรวมพลัง อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้กิจกรรม “ธรรมะในฟาร์ม” และกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กร  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปลุกจิตสำนึก ปลูกฝังคำนิยมความชื่อสัตย์  สุจริต มีจริยธรรรม และสนับสนุนในการแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้นการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร   เพื่อให้ผู้ริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. มีความเชื่อมั่นและนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน  สำหรับปี 2564 นี้ อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 17 กพ.2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อ.ส.ค.เข้าร่วมกว่า 240 คน 

        โดยนายสุชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของในหลวง ตั้งแต่ปี 2505 ถือเป็นเวลา 59 ปี แล้วที่มีการดำเนินงานที่ควบคู่กับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยได้เห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีการกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจเพื่อให้มีสติดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างปกติสุขผ่านธรรมะในฟาร์มโคนไทย-เดนมาร์ค  ฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศ”   

Facebook Comments

Related post