Digiqole ad

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ และ คีรีมายา รีสอร์ต ร่วมกับ ททท. ทุ่มจัดงานเทศกาลประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่สุดตระการตา “Forest of Illumination at Kirimaya” กระตุ้นความสําคัญของป่าและการท่องเที่ยว

 อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ และ คีรีมายา รีสอร์ต ร่วมกับ ททท. ทุ่มจัดงานเทศกาลประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่สุดตระการตา “Forest of Illumination at Kirimaya” กระตุ้นความสําคัญของป่าและการท่องเที่ยว

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท คีรีมายา จํากัด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ทุ่มจัดงานเทศกาลประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่สุดตระการตา “Forest of Illumination at Kirimaya” พร้อมเปิด 7 เส้นทางเดินป่าสุดอัศจรรย์ เพื่อกระตุ้นความสําคัญของผืนป่าแห่งเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา และ เป็นการต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวในช่วงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 29 มกราคม 2565 พร้อมด้วยมาตรการ ป้องกันโควิด-19อย่างเข้มงวดมั่นใจวา่จะประสบความสําเร็จและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

Advertisement


วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ คีรีมายา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คุณกิตติ ธนากิจอํานวย ประธานบริษัท คีรี มายา จํากัด คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และคุณภาวนา ประจิตต์ ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา ร่วม แถลงข่าวเปิดตัว “Forest of Illumination at Kirimaya” เทศกาลประดับไฟ และการแสดงแสง สี เสียง กลางผืน ป่ายามคํ่าคืนโดยมีคุณประกาศตันติประเสริฐสุขรองประธานอาวุโสและผู้จัดการกลมุ่โรงแรมคีรีมายารีสอร์ตและ คุณณัชชา ธนากิจอํานวย รองประธาน บริษัท คีรีมายา จํากัด ร่วมงานพร้อมสื่อมวลชนท่ามกลางบรรยากาศอัน สวยงามของเขาใหญ่


งาน “Forest of Illumination at Kirimaya” เทศกาลประดับไฟ และการแสดงแสง สี เสียง ครั้งแรก ของเขาใหญ่ที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับนวัตกรรมดิจิทัลสุดตระการตาเติมเต็มสีสันท่ามกลางหุบเขามายา โดย เนรมิตร 7 เส้นทางแห่งการเดินป่าสุดอัศจรรย์ยามคํ่าคืนพร้อมรับชมการแสดงขอ้ความจากดวงดาวผ่านการบินโดรน ภายใต้แนวคิดWitnessthedazzlinglightofanenchantedforestสัมผัสนาทีตอ้งมนตร์ท่ามกลางแสงสีแห่ง เขาใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยากให้ “ผู้คน” ได้ใกล้ชิดกับ “ป่า” และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ปา่ โดย งานจะจัดขึ้นทุกวันระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 29 มกราคม 2565 ที่สวนดอกไม้ The Secert Garden โรงแรมคีรีมายา เขาใหญ่

คุณภาวนา ประจิตต์ ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา กล่าว
“ในฐานะตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรามองเห็นความสําคัญของเขาใหญ่ตอ่การท่องเที่ยวเพราะถือ ได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งภูมิภาคอีสานเราจึงมีความยินดีที่ไดร้่วมจัดงานForestofIlluminationat Kirimayaซึ่งเชื่อเป็นอยา่งยิ่งว่าการจัดงานในช่วงHighSeasonนี้จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและถือ เป็นการให้กําลังใจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ”


ทางด้าน คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ผ่านมาทางอินเด็กซ์ก็ได้ผ่านการจัดงาน Immersive Digital Art มาหลากหลายรูปแบบ ครั้งนี้ เราเลยมองหาสถานที่จัดงานที่มีความแปลกใหม่และท้าทายมากขึ้น รวมถึงเลือกใช้เทคนิคในการสร้าง ประสบการณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดลอ้มของพื้นที่นอกจากนั้นยังใกล้ชิดธรรมชาติและสามารถชมทิวทัศน์พร้อมสูด อากาศบริสุทธิ์ซึ่งเราไดพ้าร์ทเนอร์ที่ดีอย่างคีรีมายาเขาใหญ่รีสอร์ตสุดหรูสไตล์บูติกแห่งแรกของเขาใหญ่ในการ รังสรรค์งานForestofIlluminationatKirimayaขึ้นถือเปน็ครั้งแรกที่เราได้เนรมิตรผืนป่ายามคํ่าคืนให้สว่างไสว ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้ร่วมงานจะได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการ เปิดรับ ชม ฟัง และสัมผัส เสียงแห่งปา่ ผ่านโชว์ Light & Sound ทั้ง 7 เส้นทาง และการแสดงบินโดรนซึ่งถือเป็น ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด”


ด้าน คุณกิตติ ธนากิจอํานวย ประธานบริษัท คีรีมายา จํากัด เปิดเผยว่า “เขาใหญ่เป็นหนึ่งในแหล่งท่อง เที่ยวมรดกโลกที่เหมาะกับการมาพักผ่อนเพื่อหลีกหนีความวุ่นวาย สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ สูดอากาศ บริสุทธิ์ แต่ก็ยังคงความสะดวกสบายเพราะเต็มไปด้วยร้านค้าผู้ประกอบการทั้ง โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร ที่หลาก หลาย และยังมีเอกลักษณโ์ดดเด่นเฉพาะตัว ทําให้เขาใหญ่กลายเป็นจุดมุ่งหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว คีรีมายา เองในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยู่คู่กับเขาใหญ่มานานได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมเปน็ส่วนหนึ่งทชี่่วยส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมามาโดยตลอด และในครั้งนี้ทางคีรีมายามีความตั้งใจอยากจัดงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภาพรวมให้กับพื้นที่เขาใหญ่ มอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆ ผู้ประกอบการหลังจากต้อง เผชิญกับวิกฤต โควิด-19 ให้กลับมาแข็งแกร่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ด้วยประสบการณ์การผจญภัยรูปแบบ ใหม่ที่มีเพียงที่เดียวในประเทศ ทางบริษัท คีรีมายา จํากัด จึงร่วมมือกับทาง บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)ผู้นําทางด้านงานอีเวนท์อันดับหนึ่งของไทยร่วมกันสร้างสรรค จึงเกิดเป็นงานนี้ขึ้น”


คุณประกาศ ตันติประเสริฐสุข รองประธานอาวุโสและผู้จัดการกลุ่มโรงแรมคีรีมายา รีสอร์ต บริษัท คีรี มายาจํากัดเสริมว่า“งานนี้ถือได้ว่าเปน็การจัดงานรูปแบบใหม่ที่ท้าทายบุคลากรของโรงแรมพอสมควรเพราะโจทย์ หลักคือเราต้องสร้างเส้นทางในป่าโดยต้องคํานึงถึงความกลมกลืนกับธรรมชาติรวมถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมงาน และยังต้องทํางานกับสภาพภูมิอากาศที่มีความไม่แน่นอน ทําให้ทั้งคีรีมายาและอินเด็กซ์ต้องร่วมกันวางแผนให้ ครอบคลุมและถถี่้วนที่สุด”และกลา่วถึงด้านการประสบความสําเร็จของโรงแรมวา่“สิ่งที่จะทําให้การทําธุรกิจด้าน โรงแรมประสบความสําเร็จนอกจากมีโรงแรมและห้องพักที่สวยงาม สิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครันแล้ว หัวใจที่ สําคัญที่สุดคือการมีบุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ ทําให้คีรีมายาเป็นโรงแรมที่เป็นจุดหมาย ของนักท่องเที่ยวตลอดหลายปีที่ผา่นมา”


ด้าน คุณณัชชา ธนากิจอํานวย รองประธาน บริษัท คีรีมายา จํากัด กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ทางคีรีมายา ยังมี The Secret Garden งานสวนดอกไม้หลากสีนานาชนิด ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยครั้งนี้เพิ่มความพิเศษด้วย การร่วมมือกับร้านWithinKhaoYai-MixologyCafeที่โดดเดน่เรื่องเมล็ดกาแฟคั่วพิเศษและประติมากรรมสวน หินโดยในงานได้นําหินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้านมาร่วมจัดแสดง พร้อมกับเมนูเครื่องดื่มที่ร่วมกันสร้างสรรค์อย่าง พิถีพิถันเฉพาะในงานนี้เท่านั้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาดื่มดํ่ากับบรรยากาศได้ตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงยามคํ่าคืน เรียกได้ว่าผู้เข้างานจะได้รับประสบการณ์การพักผ่อนอย่างอิ่มเอมใจ”

พร้อมทั้งกล่าวถึงมุมมองของผู้บริหารรุ่นที่ 2 ว่า “ขณะนี้เป็นยุคแห่งการทําธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ กัน เศรษฐกิจในภาพรวมเกิดจากธุรกิจเล็กใหญ่ในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างคอมมูนิตี้เขาใหญ่ให้เป็นหนึ่งในจุดหมาย ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ โดยคีรีมายาเองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอและสร้างสรรคก์ิจกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลาก หลายของลูกค้าในยุคปัจจุบันมากขึ้น”


สําหรับงาน “Forest of Illumination at Kirimaya” สัมผัสนาทีต้องมนตร์ท่ามกลางแสงสีแห่งเขาใหญ่” จะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2564–29มกราคม2565เวลา18:00–22:00น(เขา้ชมรอบสุดท้าย เวลา 21:00 น.) ณ คีรีมายา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บัตรราคา 300 บาท และเด็กส่วนสูงตํ่ากว่า 90 เซนติเมตร เข้าชมฟรี จํากัดผู้เข้าชมเพียง 40 ท่าน/รอบ สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างานหรือซื้อออนไลน์ได้ที่ https:// www.villageofillumination.com หรือซื้อบัตรเข้าชมงานพร้อมห้องพักโรงแรมคีรีมายา เขาใหญ่ ได้ที่ Line Official Account: @kirimaya_khaoyai หรือ reservation@kirimaya.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ได้ที่ Line Official Account: @illumination2021 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Page: Village of Illumination

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post