Digiqole ad

อำเภอบางละมุง ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แจงความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 พร้อมเชิญชวนผู้สมัครร่วมลงสนามเลือกตั้ง

 อำเภอบางละมุง ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แจงความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 พร้อมเชิญชวนผู้สมัครร่วมลงสนามเลือกตั้ง
Social sharing

Digiqole ad

(7 พ.ค.67) ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบนโยบายให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประดับเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 4 คนแล้ว ในที่ประชุมได้ชี้แจงถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีผลบังคับใช้ภายใน 3 วัน ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวอำเภอบางละมุงได้เตรียมความพร้อมและรายงานให้ กกต.ประจำจังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทุกคนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็น สว. ในกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่มดังนี้ กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง, กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, กลุ่มการศึกษา, กลุ่มการสาธารณสุข, กลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุก, กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง, กลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้แรงงาน, กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน, กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม, กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

นอกเหนือจากกลุ่มที่ 9, กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว, กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม, กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนาวัฒนธรรม, กลุ่มสตรี, กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น, กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิงนักกีฬา, กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์, กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม, กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และอื่น ๆ

โดยคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา ต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรืออยู่ภายใต้พรรคการเมืองใด ๆ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอฯ พร้อมค่าธรรมเนียม 2,500 บาท คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันที่สมัครรับเลือก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี ยกเว้นผู้สมัครใน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์

Facebook Comments


Social sharing

Related post