Digiqole ad

อาสาสมัครกาชาดแข่งขันความรู้เรื่องกาชาดและปฐมพยาบาล ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

 อาสาสมัครกาชาดแข่งขันความรู้เรื่องกาชาดและปฐมพยาบาล ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดโครงการ อาสาสมัครกาชาดแข่งขันความรู้เรื่องกาชาดและปฐมพยาบาล ให้สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดโครงการ อาสาสมัครกาชาดแข่งขันความรู้เรื่องกาชาดและปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 12 และ 13 อาคารภูมิสิมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายนของทุกปี การแข่งขันปฐมพยาบาลในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 200 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีมจำนวน 30 ทีม และ ประเภทบุคคลจำนวน 93 คน เพื่อเป็นการรวมพลังของอาสาสมัครกาชาด และ ทบทวนความรู้ด้านการปฐมพยาบาล ควบคู่กับการสร้างความตระหนักต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ผ่านกิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาลในครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้าน หน่วยงานภายนอกดังนี้


1. บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
2. บริษัท แลคตาซอย จำกัด
3. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
4. มูลนิธิ Five for All
5. มูลนิธิดาวน์ซินโดรมประเทศไทย
6. มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนสร้างชาติ

โอกาสนี้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่อาสาสมัครกาชาด ณ ห้องอเนกประสงค์ 1209 และ 1210 โซน บี อาคารภูมิสิมังคลานุสรณ์ โดยทีมที่ มีคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่

อันดับที่ 1 ทีมหมายเลข 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

อันดับที่ 2 ทีมหมายเลข 21 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อันดับที่ 3 ทีมหมายเลข 20 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อันดับที่ 4 ทีมหมายเลข 12 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

อันดับที่ 5 ทีมหมายเลข 31 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

อันดับที่ 6 ทีมหมายเลข 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อันดับที่ 7 ทีมหมายเลข 29 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

อันดับที่ 8 ทีมหมายเลข 9 โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

อันดับที่ 9 ทีมหมายเลข 32 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

อันดับที่ 10 ทีมหมายเลข 13 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

บุคคลผู้มีคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่

อันดับที่ 1 นาย เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ

อันดับที่ 2 นางสาว ณัฏฐธิดา ชีวะวิโรจน์

อันดับที่ 3 นางสาว ชมพิชาน์ บัวพิทักษ์

อันดับที่ 4 นาย อัมรินทร์ พ่อค้าช้าง

อันดับที่ 5 นาย นรภัทร ภู่ประเสริฐ

อันดับที่ 6 นาย วรวุฒิ แก้วตา

อันดับที่ 7 นางสาว ฮาซานะห์ ประดุงสิทธิ์

อันดับที่ 8 นางสาว นิพิษฐา วงศ์ตระกูลชัย

อันดับที่ 9 นางสาว ภาสินี บุญมาก

อันดับที่ 10 นางสาว พิชยา ไพรมุ้ย

Facebook Comments


Social sharing

Related post