Digiqole ad

“ออมสิน” ร่วมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสถาบันการเงิน กับการส่งเสริม Soft Power”

 “ออมสิน” ร่วมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสถาบันการเงิน กับการส่งเสริม Soft Power”
Social sharing

Digiqole ad

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ร่วมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสถาบันการเงิน กับการส่งเสริม Soft Power”

ภายในงานสัมมนาพิเศษ Soft Power The Key Success of Thailand : ซอฟต์พาวเวอร์ สานพลังขับเคลื่อนประเทศไทย ซึ่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันจัดขึ้นในวาระครบรอบ 74 ปี โดยร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองการส่งเสริม Soft Power ของธนาคารออมสิน ที่มุ่งเน้นดูแลกลุ่มลูกค้าฐานราก/รายย่อย และลูกค้า SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยใช้โมเดลออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และโฮมสเตย์ ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีธนาคารภูมิปัญญา ศูนย์เรียนรู้ คู่ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน มีครัวชุมชนสำรับออมสิน และมีตลาดชุมชนออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ที่ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 67 แห่งทั่วประเทศ

ในการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน 6 ประเภท ได้แก่ กินดี อยู่ดี สวยดี ใช้ดี รักษ์ดี และคิดดี ล่าสุด ธนาคารฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND ของรัฐบาล เพื่อสนับสนุน SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ศูนย์กลางอาหาร และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ

โดยมี นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ และมีผู้นำจากองค์กรภาครัฐและนักวิชาการ ร่วมเสวนา ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post