Digiqole ad

ออมสิน จับมือ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ และองค์กรภาคี ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน

 ออมสิน จับมือ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ และองค์กรภาคี ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน
Social sharing

Digiqole ad

นางจีรนันท์ เขตสกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และความยั่งยืน และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance ) รวม 37 องค์กร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน บริษัท สายลม คาร์บอน จำกัด และ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

โดยมุ่งดำเนินการตามหลักการ 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน Three Pillars of Sustainability ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ อาทิ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ไขและบริหารจัดการขยะทะเล ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของธนาคารที่สนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post