Digiqole ad

อว.เดินเครื่องพร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (Lift Skill Thai Labor Force)

 อว.เดินเครื่องพร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (Lift Skill Thai Labor Force)
Social sharing
Digiqole ad

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (Lift Skill Thai Labor Force)

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดเผยว่า จากวิกฤติต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นและผลักดันนโยบายเพื่อเป้าหมายการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อันเกิดมาจากระบบการศึกษากับการฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ รวมถึงระบบการฝึกอบรม ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตในอนาคตและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาโครงการ “การยกระดับทักษะแรงงานไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (Lift Skill Thai Labor Force Project)” โดยใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณสองปี แบ่งการดำเนินการออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการความสามารถของแรงงานในอนาคต (Demand Analysis) ระยะที่ 2 แผนงานการพัฒนาความสามารถหรือการพัฒนาหลักสูตร (Capability Development Program/Curriculum และ ระยะที่ 3 การดำเนินการและการถอดบทเรียน (Execution and Lesson Learn) โดยมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของเมอร์เซอร์ และความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาแผนงานให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการส่งเสริมระบบการศึกษาขั้นสูงและการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยในอนาคต

คุณจักรชัย บุญยะวัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด ของบริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ระยะแรกของโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเมอร์เซอร์ได้วิเคราะห์ความต้องการความสามารถของแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curver ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าตามนโยบายของรัฐบาล เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและชีวเคมี อุตสาหกรรมยานยนตร์แห่งอนาคต เป็นต้น โดยเมอร์เซอร์ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมโดยตรงผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหารและตัวแทนบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น จำนวน 67 บริษัท จาก 5 อุตสาหกรรม พบว่านอกเหนือจากทักษะทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูลแรงงานปัจจุบันในประเทศไทยยังขาดทักษะทางสังคม (Soft Skill) เช่น กรอบความคิดแบบเน้นการเติบโต (Growth Mindset) และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) สิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจในการคว้าโอกาสใหม่ ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โลกที่เน้นดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน

ระยะที่สองของโครงการนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกในระยะแรกเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นโครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษา และการผลิตกำลังแรงงานได้ตรงกับความต้องการทักษะของบริษัทภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ระยะที่สามซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของโครงการ กระทรวงกาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะติดตามการดำเนินการของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการสามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการอุดมศึกษา โดยการสร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคงสำหรับบัณฑิตใหม่ในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ระบบการศึกษาของประเทศไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี เพราะหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศยังไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและของประเทศในอนาคต ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ Lift Skill Thai Labor Force คื การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ หรือปรับหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ตอบสนองความต้องการ เพื่อช่วยยกระดับทักษะแรงงานไทยให้ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต”

Facebook Comments

Related post