Digiqole ad

‘อรรถนิติ’องคมนตรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ว่าที่ทนายความใหม่ 1,596 คนผ่านอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 ‘วิเชียร’นายกสภาทนายความ ขึ้นบรรยายมรรยาททนายความ

 ‘อรรถนิติ’องคมนตรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ว่าที่ทนายความใหม่ 1,596 คนผ่านอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 ‘วิเชียร’นายกสภาทนายความ ขึ้นบรรยายมรรยาททนายความ
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความให้แก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบวิชาว่าความรุ่นที่ 60 และผู้ผ่านการฝึกหัดในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

โดยในช่วงเช้า เวลา 9.00 -12.00 น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เทศนาธรรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ และ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ บรรยายเรื่อง มรรยาททนายความ

จากนั้นเมื่อเวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ โดยมีความตอนหนึ่งว่า
“ ผมขอชื่นชมกับความสำเร็จ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความตามหลักสูตรของสภาทนายความ ในพระบรมราชปถัมภ์ ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ท่านทั้งหลายนี้ควรจะได้ทราบให้แน่ชัดว่า ทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ได้ฝึกฝนอบรมพร้อมเพื่อการทำงานแล้ว ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพการงานใด แต่ละคนจึงควรตั้งใจไว้ให้หนักแน่นมั่นคง และอุตสาหะพยายามให้เต็มกำลัง ที่จะใช้หลักวิชาการและสติปัญญาความสามารถให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยจิตสำนึกที่แน่วแน่ว่า การทำงานนั้น นอกจากจะกระทำ เพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้ว ยังจะต้องกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย ความตั้งใจพยายามทำได้ดังนี้ จะเป็นหนทางนำทุกท่านให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานและสมหวังในชีวิต ทั้งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศชาติดำรงอยู่ได้ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดสืบไป
ผมขอให้ท่านทั้งหลาย จงประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมมือกันปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้เที่ยงตรง ถูกต้อง และสมบูรณ์ทุกประการ สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขสวัสดีทุกเมื่อโดยทั่วกัน”

ต่อมา ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความจำนวน 1,596 คน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสงคราม สกุลพรามหม์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ, นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ และกรรมการทดสอบวิชาว่าความ พร้อมเจ้าหน้าที่สภาทนายความเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

Facebook Comments

Related post