Digiqole ad

อย. จัดนิทรรศการ คอนเซ็ปต์  CHANGE FOR THE BETTER

 อย. จัดนิทรรศการ คอนเซ็ปต์  CHANGE FOR THE BETTER
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการและงานเสวนา อย.กับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและแนวปฏิบัติใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ CHANGE FOR THE BETTER With 5S เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง แนวทางการปฏิบัติรูปแบบใหม่ ความสำคัญ และหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของ อย. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนองค์กรด้วยการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน มุ่งสู่ความสำเร็จสูงสุดในการรักษาผู้บริโภคให้ปลอดภัย  ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้า และระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน โดยมีการจัดทำนิทรรศการพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมการแสดงวิดีทัศน์ การบรรยาย และการเสวนาอภิปรายพิเศษจากผู้บริหาร โดยทาง อย. ได้เชิญคณะทูต และตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมรับชมพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานครั้งนี้ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการและงานเสวนาครั้งนี้ มุ่งหวังประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศให้รับทราบ พร้อมขอความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ CHANGE FOR THE BETTER with 5S ที่อย.มุ่งพัฒนาการจัดการและการบริการด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าในเรื่องของ การบริการที่ดีกว่า การคุ้มครองผู้บริโภคทีดีขึ้น การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้น และประเทศไทยที่ดีกว่า  อาทิ การพัฒนาช่องทางการพิจารณาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ e-Submission เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตนำเข้า และปรับปรุงระบบเปิดสิทธิ์ ในการใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวออกสินค้า ณ ด่านอาหารและยา ช่วยลดระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการนำเข้าและออกสินค้าที่หน้าด่าน แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค ตามมาตรการกำกับดูแลกระบวนการนำเข้าให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   ส่วนของแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบาย 5S ประกอบด้วย Speed ลดขั้นตอนบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เร่งกระบวนการอนุมัติ/อนุญาต และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Safety ความปลอดภัย สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สร้างระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และเน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด Supporter ผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ Satisfaction ความพึงพอใจ ให้บริการอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ Sustainability ความยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพในการจัดการเหตุฉุกเฉินและทำให้บุคลากรมีความชำนาญในการทำงานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง Thai FDA: Look Forward to the BETTER และการอภิปรายในหัวข้อ อย. สู่องค์กรดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง  ผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา และ เภสัชกรอาทิตย์ พันเดช  ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ ซึ่งนอกจากแนวทาง CHANGE for the BETTER ที่เน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าที่จะเกิดขึ้น ภายในงาน อย.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาแก่คณะทูต และตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงภายในงาน

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ  รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า กองด่านอาหารและยา คือหน่วยงานสำคัญในการสื่อสารโดยตรงกับสถานทูต หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาเสพติด และเครื่องมือแพทย์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายและวิชาการ รวมถึงการให้ความรู้ คำแนะนำ และส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการในประเทศในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐานและข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม รวมถึงศึกษา วิจัย และจัดทำมาตรฐานเพื่อกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระบบสากล  ซึ่ง อย. มุ่งหวังได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและทุกเครือข่ายทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อความสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรฯ และเพื่อความสำเร็จสูงสุด คือ การดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจได้ก้าวไกล และมีระบบคุ้มครองสุขภาพไทยให้ยั่งยืน

Facebook Comments


Social sharing

Related post