Digiqole ad

“อภิชัย” ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำทีมผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

 “อภิชัย” ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำทีมผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) ในฐานะประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ นายทินกร ชาทอง นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบร่วมกันออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในฐานะคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวว่า ตนพร้อม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมกันออกตรวจติดตามเยี่ยมสนามสอบ เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการสอบ ให้เกิดความเรียบร้อยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และได้มาตรฐานตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีการแบ่งพื้นที่ในการออกตรวจติดตาม

 

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 31มกราคม 2567 ทาง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจการดำเนินการสอบให้กับคณะกรรมการตัวแทนจากสนามสอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และวันนี้ คุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง เข้ารับเอกสารการสอบและข้อสอบ นำเอกสารการสอบส่งมอบให้หัวหน้าสนามสอบ ตามจุดรับข้อสอบในวันทำการสอบภายในเวลา 08.00 น.ของแต่ละวัน กำกับการเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่กำหนด ร่วมกับหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการกลางหรือบุคคลที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย โดยบรรยากาศการสอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนเข้าสอบครบ 100%

 

Facebook Comments

Related post