Digiqole ad

อบต.ช่องกุ่ม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

 อบต.ช่องกุ่ม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายมนตรี ประยงค์ขำ พร้อมด้วย คณะบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุม จ.สระแก้ว ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลช่องกุ่ม ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศ ในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี” เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องและสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนับเป็นพระกรุณาธิคุณสูงสุดที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด ๘.๒๕ x ๑๓.๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น สำหรับพระราชทาน เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการของจังหวัด

หลังจากนี้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรหน่วยงานราชการของจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไว้เคารพสักการะและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัญหาที่สุดมิได้

ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดจนพระราชกุศลที่ใต้ฝาพระองค์ธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญปฏิบัติโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรงสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยพระเกียรติยศแผ่ขจรไปทั่วทิศสาธุทิศพระราชปรารถนาให้ประสบนิกรสามัคคีร่มเย็นจงเป็นผลสัมฤทธิ์ขอทรงสถิตเป็นร่มฉัตรครบ 9 6 เช้าไทยให้พ้นจากทุกข์ร้อนและภัยพาลขับเคลื่อนสยามรัฐมีมานาจัดให้ร่มเย็นทั่วทั้งพระราชอาณาเขตและพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งโรจน์อย่างยั่งยืนตราบนิจนิรันดร์กาลเทอญ

ภาพข่าว : สุพจน์บดินทร์ กุ่มประสิทธิ์ ทีมข่าวสระแก้ว/รายงาน

Facebook Comments


Social sharing

Related post