Digiqole ad

อบจ.สงขลา เสริมศักยภาพ อสม. 16 อำเภอ พัฒนาแกนนำเครือข่ายในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 อบจ.สงขลา เสริมศักยภาพ อสม. 16 อำเภอ พัฒนาแกนนำเครือข่ายในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ ( 20 มิ.ย.67 ) เวลา 09.00 น ที่ห้องการะเกด ชั้น 3 โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวรางคณา วัฒยุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา

โดยมีแกนนำเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดสงขลา ประมาณ 300 คน เป็นผู้ที่มีความสมัครใจในการเข้ามาปฏิบัติงานในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับพื้นที่ เป็นผู้นำในงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงานของแกนนำเครือข่ายสุขภาพที่ดี ต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถที่จะนำไปสู่การมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ และที่สำคัญคือคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพราะเป็นการแสดงออกที่สื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของตนเอง บุคลิกภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ น่าประทับใจ และมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นที่ ในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต่างๆทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้มีสุขภาพที่ดี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ2567 (กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม) เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ และทักษะ สามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเข้มแข็ง ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป
วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post