Digiqole ad

อบจ สงขลา ร่วมหน่วยงานประมง ขยายผล จุลินทรีย์ ปม.2” เพื่อแก้ปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) และส่งเสริมจุลินทรีย์บำบัดของเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 อบจ สงขลา ร่วมหน่วยงานประมง ขยายผล จุลินทรีย์ ปม.2” เพื่อแก้ปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) และส่งเสริมจุลินทรีย์บำบัดของเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Social sharing

Digiqole ad

🩵นโยบายนายกไพเจน มากสุวรรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในด้านการส่งเสริมการประมงยั่งยืน เช่น การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มองค์กรประมง การส่งเสริมการตลาด และการส่งเสริมระบบประมงยั่งยืน เป็นต้น

🩵วันนี้ 26 มิถุนายน 67 นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร พร้อมด้วย นางกชภัส สุทธิกรทวี รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา ได้ประชุมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา และวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในประเด็นการนำนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์ มาแก้ปัญหาโรคกุ้ง ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้งเป็นอย่างมาก


❤️
โรค EMS เริ่มมีการระบาดครั้งแรกในประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2552 และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสูง ประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2553 ในมาเลเซียปี พ.ศ. 2554 และไทยปลายปี พ.ศ. 2554 ตามลําดับ และสร้าง ความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมกุ้งของไทยอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ทําใหเกิดปัญหาการขาด แคลนกุ้งอย่างหนัก

กุ้งตายด่วน พบว่าแบคทีเรียที่่ก่อให้เกิดโรคนี้คือแบคทีเรียในกลุ่ม วิบริโอ พาราฮีโมไลทิคัส (Vibrio parahaemolyticus)
ลักษณะอาการของโรค EMS มักเกิดโรคภายใน 20 – 30 วันหลังการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ ในช่วงแรกกุ้งในบ่อไมแสดงอาการ ผิดปกติอย่างเด่นชัด แต่จะเริ่มพบกุ้งตายในบ่อและตายที่ก้นบ่อ หลังจากนั้นจะพบซากกุ้งลอยขึ้นมา กุ้งทยอยตายและอาจมีการตายสูงถึง 100% ภายในเวลาประมาณ 30 วัน ในบ่อที่มีการตายมากพบกุ้งมีอาการว่ายน้ํา เฉื่อย เซื่องซึม กินอาหารลดลง เปลือกนิ่มและมีสีเขมขึ้น ตับลีบ นิ่ม ซีดหรือสีคล้ํา

💚นวัตกรรม จุลินทรีย์ ปม.2”
หัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ BSN1 (BSN1) มาใช้ร่วมกับเชื้อ Bacillus megaterium (BM) และ Bacillus licheniformis (BL) โดย Bacillus Subtilis (BS) และ Bacillus subtilisสายพันธุ์ BSN1 (BSN1) มีความสามารถในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อวิบริโอ (Vibrio harveyiและ Vibrio parahaemolyticus) แต่ BSN1 มีความสามารถในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มสูงกว่า BS ซึ่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 สามารถใช้ได้ตั้งแต่การเตรียมบ่อ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การอนุบาล จนถึงระหว่างการเลี้ยง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เพิ่มอัตรารอด และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี
หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก (probiotic) ช่วยควบคุมแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร และผลิตเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหาร ทำให้กุ้งดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้กุ้งมีความแข็งแรง และเจริญเติบโตได้ดี ลดปัญหาโรคตายด่วนจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องการบำบัดของเสียในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำได้อีกด้วย

💚การหารือความร่วมมือในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยรวมของสงขลา บนโจทย์การลดปัญหาโรคระบาดจากเชื้อแบคทีเรีย และการนำจุลินทรีย์ปม2 มาช่วยบำบัดของเสียในระบบนิเวศการเลี้ยงปลา ที่ปัจจุบันหน่วยงานประมงยังผลิตได้น้อยมาก และประสิทธิภาพการใช้งานยังไม่เต็มที่ การร่วมมือของ กองส่งเสริมการเกษตร อบจสงขลา กับทั้งสองหน่วยงาน ตั้งเป้า ขยายการผลิต ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และตัดตอนโรคระบาด และส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
🚩 Output เพิ่มปริมาณหัวเชื้อปม2 ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
🚩 Outcome เกษตรกรสามารถนำไปขยายเชื้อและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผิต
🚩 Impact ลดความเสียหายจากโรคระบาด ปรับปรุงระบบกำจัดของเสีย เพิ่มคุณภาพกุ้งที่มีระบบการเลี้ยงด้วยจุลินทรีย์ เพิ่มรายได้เกษตรกร และเกิดพลังความร่วมมือในเครือข่ายประมงสงขลา

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post