Digiqole ad

อบจ. สงขลาร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

 อบจ. สงขลาร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ ชุมชนบ้านแหลมสน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club และปลูกต้นโกงกางจำนวน 5,000 ต้น และปล่อยปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว พร้อมด้วย นายนพดล สุระสังวาล นายอำเภอสิงหนคร // นายหมุดตะเหล็ม โหดหีม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

นายไพศาล ไชยลี ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ตอนล่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นแหล่งพลังงาน อาหาร และที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ เป็นแนวชาย ป้องกันฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลาย กำบังคลื่น ลม กระแสน้ำและพายุ เป็นที่ดูดซับน้ำเสียจากบ้านเรือน

กลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิกเพาะพันธ์ุดี NT Youth Club ทั้ง 8 ชุมชน จำนวน 160 คน
1. ชุมชนลำพะยา จังหวัดยะลา
2. ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี
3.ชุมชนตะปอเยาะ จังหวัดนราธิวาส
4.ชุมชนบ้านป่าพน จังหวัดสตูล
5. ชุมชนเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
6. ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
7. ชุมชนนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง
8. ชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา

นายยุทธนา จิตต์โต๊ะหลำ ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าเมืองชายเลนจังหวัดสงขลา ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของป่าชายเลนและเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post