Digiqole ad

อบจ. ภูเก็ต ขานรับนโยบายการกระจายองค์ความรู้สร้างสรรค์ทั่วประเทศ จัดตั้ง TCDC ภูเก็ต มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้คนในพื้นที่

 อบจ. ภูเก็ต ขานรับนโยบายการกระจายองค์ความรู้สร้างสรรค์ทั่วประเทศ จัดตั้ง TCDC ภูเก็ต มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้คนในพื้นที่
Social sharing

Digiqole ad

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (NEW TCDC) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสและดึงคนรุ่นใหม่พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานราก รวมทั้งการต่อยอดคุณค่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อแนวนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย โดย “ศูนย์ TCDC แห่งใหม่สาขาภูเก็ต“ จะเปิดให้บริการในปี 2568

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมและยกระดับสังคม ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ทันสนมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัย เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก...ภูเก็ต) มีมติเห็นชอบในการโอนทรัพย์สินโครงสร้างพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต บ้านชารเตอร์แบงค์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอด “บ้านชารเตอร์แบงค์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (TCDC) จังหวัดภูเก็ต แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะทำให้ประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นแหล่งเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับนักสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

จังหวัดภูเก็ตมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีความพร้อมในการจัดสรรพื้นที่ บุคลากร และงบประมาณในการบริหารจัดการ TCDC สาขาภูเก็ต โดย CEA จะสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงสถานที่จัดตั้งและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับทักษะสร้างสรรค์ของประชาชน ส่งเสริมธุรกิจในชุมชนพร้อมขับเคลื่อนผ่านสร้างสรรค์ในภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน

TCDC’ พื้นที่แห่งโอกาสของ ‘เมือง’TCDC จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้บทสนทนาที่มาจากความคิดสร้างสรรค์มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ พร้อมเป็นพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันนักสร้างสรรค์ ธุรกิจท้องถิ่น นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างบรรยากาศของ ‘เมือง’ ให้มีความพร้อมรองรับกลุ่ม ‘คนรุ่นใหม่’ ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ดึงดูดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับเมืองให้ ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ TCDC จะทำหน้าที่ส่งเสริมต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดด้วยการใช้กระบวนการ Service Design เฟ้นหาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Empowering Local Stories) ในแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ พร้อมการเปิดบริการใหม่ ‘Creative Lab’ พื้นที่ปฏิบัติการทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อการยกระดับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้พื้นที่ สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มกลุ่มตลาดเป้าหมายทั้งการท่องเที่ยวและธุรกิจชุมชน

การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์บนเกาะภูเก็ตแห่งนี้ เป็นการเตรียมคนภูเก็ตให้มีความเข้มแข็งที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และทักษะที่เป็นสากลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า และแรงงานที่มีคุณภาพสูง การสร้างแรงงานให้เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถรแข่งขันได้ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนแนวคิดทฤษฎีใหม่และการท่องเที่ยวชุมชน” นายเรวัต ทิ้งท้าย

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post