Digiqole ad

อบจ.นนทบุรี จัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔” ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

 อบจ.นนทบุรี จัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อมศึกษา  “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔” ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา
Social sharing
Digiqole ad

เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการศาสตร์แห่งพระราชา และเพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเกิดความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จึงได้เตรียมที่จะจัดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส  คุณอุดร รโหฐาน  ผู้อํานายการสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เผยว่า

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และภาคีเครือข่าย ได้จัดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และน้อมนำพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการศาสตร์ของพระราชา, เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเกิดความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษทางน้ำ, เพื่อเป็นพื้นที่แสดงผลงานแนวความคิด นวัตกรรม การสร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน,  เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สู่การเป็นต้นแบบในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ำ คู คลอง

ภายในงานจัดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนและนําเสนอผลงานของ สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในงานด้าน สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความคิด การสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกําลังสําคัญต่อการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป  และการดําเนินกิจกรรมภายในงาน มุ่งสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นเพียงแค่เรื่องของ น้ำเสีย ควันเสียจากรถยนต์ หรือขยะมูลฝอย ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญหาปลายทาง รอการแก้ไขเพียงเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริง การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดอุปนิสัยและ พฤติกรรม ลงมือทําเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  อันจะเป็นปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม และการป้องกันปัญหาใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ช่วยเปลี่ยนจากการ “ไม่รู้” เป็น “รู้” จาก “รู้” เป็น “ รู้สึก” จาก “รู้สึก” เป็น “คิดจะทํา” และจาก “คิดจะทํา” ไปสู่ “การลงมือกระทํา”

สำหรับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ ๕  ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา, การออกบูทจัดแสดง งานและนวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่งานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ไฮไลท์สำคัญเช่นการนําเอา Zero Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 สถาบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) และนวัตกรรมกว่า 800 ผลงานมาแสดง นอกจากนี้ยังมีงานเสวนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดย นายอุดร รโหฐาน ผู้อํานายการสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี,            ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี, ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์  และวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล  นักแสดง นักเขียน และผู้ผลิตรายการสารคดี

งานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔ตามโครงการคลองสวยน้ำใส  จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ ๑๓ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  ณ ชั้น ๕ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

Facebook Comments

Related post