Digiqole ad

“อนุชา” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ย้ำสมาชิกฯ ตระหนักถึง Green Economy สอดคล้องนโยบาย BCG เทรนด์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่

 “อนุชา” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ย้ำสมาชิกฯ ตระหนักถึง Green Economy สอดคล้องนโยบาย BCG เทรนด์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่
Social sharing
Digiqole ad

“อนุชา” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ย้ำสมาชิกฯ ตระหนักถึง Green Economy สอดคล้องนโยบาย BCG เทรนด์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ดันสร้างความเข้มแข็ง “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” ขยายกำลังซื้อหลักของประเทศให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 7 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อํานวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการต่างๆ ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นความก้าวหน้าในการยกระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ขยายโอกาสสร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม และยังมีการสนับสนุนให้เกิดการออมเพื่อความมั่นคง สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้ชุมชนเกิดรายได้ ลดรายจ่าย ประชาชนหมดหนี้สิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้สมาชิกกองทุนฯ ติดตามกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย BCG ที่รัฐบาลผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงเงินบาทแรกของแผ่นดิน ซึ่งก็คือภาคการเกษตร ที่เป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ หากคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อ ก็จะเกิดการกระจายรายได้ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกิดความสำเร็จเชิงคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กองทุนฯ ตั้งไว้

สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จัดงานกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 4,574 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 57,518 คน มีสมาชิกกองทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 672,199 คน สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จ จากการที่กองทุนฯ เข้าไปสนับสนุนชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการขยายตลาดจนเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียง สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุนชนต้นแบบยั่งยืน อาทิเช่น กองทุนหมู่บ้านวังไทร มีการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน ดูแลด้านสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ให้คนในชุมชน กองทุนหมู่บ้านวัดโคก เป็นสถาบันการเงินระดับชุมชนที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ จนประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้งสองกองทุนเป็นกองทุนตัวอย่างในการบริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เกิดขึ้นจากความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดความเข้มแข็ง

 

 

Facebook Comments

Related post