Digiqole ad

“อนุกูล ปีดแก้ว” รองปลัดกระทรวง พม. เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานส่งเสริมการขับเคลื่อน BCG ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง จ.พิษณุโลก

 “อนุกูล ปีดแก้ว” รองปลัดกระทรวง พม. เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานส่งเสริมการขับเคลื่อน BCG ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง จ.พิษณุโลก
Social sharing
Digiqole ad

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบบริบทเชิงพื้นที่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ประกอบการวางแผนส่งเสริมสมาชิกนิคมสร้างตนเองทั่วประเทศขับเคลื่อน BCG Economy ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ พร้อมด้วย นางสาวศศิกมล เลี่ยมรักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมฯให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานดังกล่าว

นายอนุกูล กล่าวว่า นิคมสร้างตนเอง เป็นหน่วยงานที่ดูแลราษฎรที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร ดังนั้น การส่งเสริมให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองทำการเกษตรโดยคำนึงถึง BCG เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ถือเป็น โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคง พร้อมมอบนโยบายให้นิคมสร้างตนเองดำเนินงานโดยคำนึงถึงการบูรณาการในการทำงานกับทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน และการทำงานโดยให้ความสำคัญกับกลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นพลังในการเข้าถึงชุมชน มุ่งขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวง พม. กล่าวด้วยว่า “ในฐานะที่นิคมสร้างตนเองเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด พม. ความทุกข์สุขของประชาชนถือเป็นภารกิจของ พม. ที่นิคมฯ ต้องมีบทบาทร่วมกับหน่วยงาน One Home พม. ในจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน โดยเฉพาะสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่อยู่ในพื้นที่นิคมฯ ด้วย”

Facebook Comments

Related post