Digiqole ad

“อจน” ผนึกพลัง “อต.” ลงนามเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำเสีย ตามมาตรฐาน “ก.มหาดไทย” มุ่งสู่ “ตลาดสาธารณะ”

 “อจน” ผนึกพลัง “อต.” ลงนามเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำเสีย ตามมาตรฐาน “ก.มหาดไทย” มุ่งสู่ “ตลาดสาธารณะ”
Social sharing
Digiqole ad

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเสียระหว่าง องค์การตลาด สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมกับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกัน โดยมี นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์การตลาด ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นในตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรฐานของตลาดกำหนดให้ต้องมีที่รวบรวมมูลฝอย บ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ตลาดสาธารณะมีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้เดินระบบอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การตลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดสาธารณะในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ด้าน นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย กล่าวถึงความเป็นมาของการลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเสียร่วมกับองค์การตลาด โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในตลาดมีความสกปรกจำเป็นต้องมีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการที่เหมาะสม และน้ำทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอกต้องมีคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำและเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในวันนี้ จะนำไปสู่การสนับสนุนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments

Related post