Digiqole ad

องคมนตรี ประชุมติดตามการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษา พร้อมพบปะบุคลากร มรภ.ยะลา

 องคมนตรี ประชุมติดตามการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษา พร้อมพบปะบุคลากร มรภ.ยะลา
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยน ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พันเอก อภิจุลย์ ธะนะชัย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

จากนั้น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปยังห้องประชุมชาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อบรรยายพิเศษให้กับผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อ “น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ “เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาให้สามารถผลิตบุคลากรนักศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคม

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “เห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน วางแผนอนาคต” ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่พัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ มีการพัฒนาให้ทันสมัยและไม่ลืมความเป็นตัวตนของราชภัฏยะลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post