Digiqole ad

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต มีมติเอกฉัน เลือก นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร เป็นประธานหอการค้าภูเก็ต คนใหม่ประจำปีบริหาร 2566-2567

 หอการค้าจังหวัดภูเก็ต มีมติเอกฉัน เลือก นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร เป็นประธานหอการค้าภูเก็ต คนใหม่ประจำปีบริหาร 2566-2567
Social sharing
Digiqole ad

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานกิจกรรมและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกหอการค้าฯที่เข้าร่วมประชุม และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าชุดใหม่ ประจำปี 2566 – 2567 มาทำหน้าที่แทนชุดเก่าซึ่งได้หมดวาระลงไปแล้ว โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการบริหารงาน One Stop Service ของหน่วยงานภาครัฐ”


นอกจากนี้ ยังมีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง จังหวัดภูเก็ต กับ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และองค์กรเอกชนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนโครงการ One Stop Service ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันที่มีโครงการของ ศูนย์ดำรงธรรม ในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แจ้งซ่อมและบริหารจัดการเมือง มาให้บริการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับภาคเอกชนที่ได้ออกแบบศูนย์กลางการบริการครบวงจรของภาคเอกชน (One Stop Service Center for the Private Sector) ให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะสามารถเข้ามาติดต่อ รับคำปรึกษาแนะนำ พร้อมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตให้แก่สมาชิก เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหอการค้าที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนนักธุรกิจเอกชน สร้างพันธมิตรให้กับนักลงทุน และส่งเสริมให้มีการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น โดยทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่อนาคตหากจังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket ,Thailand ด้วยจุดเด่นของภูเก็ตที่มีคนรู้จักทั่วโลก มีแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก จะมีผู้เดินทางมาร่วมงานกว่า 4.9 ล้านคน หากมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ไว้ตั้งแต่วันนี้ อนาคตจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และตอกย้ำภูเก็ตเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

ประวัติย่อ นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ประจำปีการบริการ 2566-2567
เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2521
อายุ 45 ปี เป็นเจ้าของกิจการโรงแรม เดอะวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต และโรงแรมโพถ้องภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็ก
นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นส่วนในบริษัทโบทานิก้าแกรนด์อเวนิว

สำหรัยประวัติด้านงานธุรกิจ และสังคม

ทำอาชีพธุรกิจโรงแรม
– กรรมการผู้จัดการโรงแรมเดอะวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต
– รองกรรมการผู้จัดการโรงแรมเดอะโพถ้องภูเก็ต

ประวัติการทำงานด้านสังคม
ปัจจุบันเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตปีบริหาร 2564 – 2566 ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งประธานหอการค้าภูเก็ต ในวันนี้
– ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดภูเก็ต ปีบริหาร 2562 – 2565 และ ปีบริหาร 2565 – ปัจจุบัน
– คณะกรรมการ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีบริหาร 2562 – 2565 และ ปีบริหาร 2565 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งใน อดีตที่ผ่านมาและอื่นๆ
กรรมการสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
– นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ปี 2561 – 2563 และ ปีบริหาร 2563 – 2565
– อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย ปีบริหาร 2561 – 2563 และปีบริหาร 2563 – 2565
– คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปีบริหาร 2559 – 2561

กรรมการจังหวัด
– คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดภูเก็ต ปี 2562 – 2564
– คณะกรรมการติดตามการทำงานสถานีตำรวจภูธรฉลอง (กตตร.) ปี 2562 – ปัจจุบัน
– อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดภูเก็ต 2563 – 2565
– คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 – 2565

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
– รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต 2563 – 2564
– กรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ปี2561 – 2563
– ประธานก่อตั้งกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ปี 2557 – 2559

สโมสรโรตารีชิโนจังหวัดภูเก็ต
– นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต ปี 2555
– นายกสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต ปีบริหาร 2555 – 2556
– สมาชิกสโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ 2550 – 2555

Facebook Comments

Related post