Digiqole ad

หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

 หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.
Social sharing
Digiqole ad

หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 กว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือดิจิทัลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ โดยมีผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ และ ดร. กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. บรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการศึกษาในยุควิถีใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด บรรยายหัวข้อ Innovation & Fintech เตรียมพร้อมปรับตัวให้ทัน” คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย กรรมการสมาคมโฆษราไทยดิจิทัล (ประเทศ) หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Social media ในการส่งเสริมเศรษฐกิจลังวิกฤติโควิด19ด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหารฯกว่า80 คน เช่น ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ นายกรกฎ เตติรานนท์ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์  นายกวิน โตวงศ์ศรีเจริญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ นายคงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ดร.คณพศ นิจสิริภัช แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์  นางสาวฆฤณี ศรีวรรณ ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ นายจารุนพ รุจิรกาโมทย์ นายเฉลิม อังกาทิพย์นางสาวชโลธร บุญเหลือ นายชัชพล ประสพโชค นายชาญ กุลถาวรากร ดร.ชาลี อัศวธีระธรรมนายชินภัทร จาดเจริญ นายชุตินันท์ สิริวสุวัตร นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์นายโชคชััย เอี่ยมฤทธิไกร นายไชยวุธ จาตุรงคกุล นางสาวฐิติรัตน์ เฮงสกุล นางฐิติรัตน์ พละสรรนายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ นางสาวทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ นายทศพร เพ็ชรโปรี นายทองพล อุลปาทร  ดร.ธณภณ โตวัฒนา ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะางสาวธนียา นัยพินิจนายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล นายแพทย์นพพร อนุกูลการ กุศล รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ นายนวชัย เกียรติก่อเกื้อดร.นุชนาถ วสุรัตน์ ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร  นางบุษกร ปราบณศักดิ์ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ดร.ปนัสนันท์ ปารมีถาวรวงศ์ นางประกายดาว ดำรงพันธ์ นายปริพรรห์ พิณสุรงค์ นางสาวปัณณ์นิตรา ธัญญ์ธนาวิทย์  นางปารณีย์ อำนวยรักษ์สกุล นางสาวพนา สุภาวกุลางพรพิไล บุญเอนก นายแพทย์พลลภัตม์ เสถียร  นางสาวพัชราภรณ์ โพธิสิทธิ์ นางพิมรา ศรีสุกใส นายพูลเพิ่ม ทองเจริญพูลพร  นายไพโรจน์ อนันต์กิจตระกูล ดร.ภมรพล  ชินะจิตร นายภาคย์ บุญยุบลนายภูกิจ ดิศธรานนท์ นายภูธาดล ธีรอธิยุต  เรือโทภูมิ แสงคำ  นายมารวย ตั้งมิตรประชา นายเมธี ศรีสุพรรณดิฐนายรชตะ ปาระดี  นายราชิต ไชยรัตน์  แพทย์หญิงลลิตยา กองคำ นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ นางสาววัลภา สถิรชวาลนางวิจิตรา สุทธิกิจพิศาล  นายวิชิต เครือสุข นายวิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล นางสาววีณา เลิศนิมิตร นายวีรสิทธิ์ โพธิปักขิย์  นางสาวศศกร แผ่ดิลกกุล นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ดร.ศิพัตน์ ไตรอุโฆษ นายสกล สุพรรณบรรจง นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา  นางสาวสาธิมา โล่ห์วัชรสันติ นายสุขสันต์ มงคลจุฑา นางสุพรศรี นาคธนสุกาญจน์ นายสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ นายแพทย์อดิศร วิตตางกูรนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายอนุชิต กาญจนานุชิตนางสาวอรภัทร รังษีวงศ์  นางสาวอสมา กาณจนญาณินนางสาวอังคณา เจิมพิพัฒน์  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี นายแพทย์อิศรา อนงค์จรรยานางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์ นายอุดมการ อุดมทรัพย์นางสาวอโรชา นันทมนตรี นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส

ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาองค์กรและการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป

 

Facebook Comments

Related post