Digiqole ad

หญิงเกร่งจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ คว้ารางวัลสตรีพิการดีเด่น ปี’65 ร่วมส่งเสริมพลังสตรี –ตระหนักรู้คุณค่าของตนสู่ประโยชน์ต่อสังคม

 หญิงเกร่งจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ คว้ารางวัลสตรีพิการดีเด่น ปี’65 ร่วมส่งเสริมพลังสตรี –ตระหนักรู้คุณค่าของตนสู่ประโยชน์ต่อสังคม
Social sharing
Digiqole ad

วันสตรีสากลป็นวันสำคัญที่ผู้หญิงทั่วโลกออกมาแสดงจุดยืน และเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องสิทธิของสตรี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ ผู้หญิงยุคใหม่และกลายเป็นวันแห่งการฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของผู้หญิงทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจทำให้เกิดความเสมอภาคทางเพศต่อไป วันสตรีสากลไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกัน แต่เป็นวันที่สตรีจากทุกประเทศทั่วทุกทวีป ได้รวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาพของสตรีนั่นเอง

สำหรับในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 นี้ ภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีพิการดีเด่น นางสาวสายใจ สกุลวงศ์ธนา ผู้จัดการสำนักงานบริหาร มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับสตรีทำงานคนอื่นๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติ ซึ่งรางวัลนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า ที่ผ่านมามูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ได้มีผลงานช่วยเหลือผู้พิการอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมตลอดมา

นางสาวสายใจ สกุลวงศ์ธนา ผู้จัดการสำนักงานบริหาร มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่า มูลนิธิพระมหาไถ่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านคนพิการระดับสากลที่ดูแลผู้พิการกว่า 800 ชีวิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้คนพิการได้พึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือคนพิการจำนวนมาก ทั้งการศึกษา การฝึกอาชีพ บริการจัดหางาน รวมถึงการเข้าถึงสิทธิ-สวัสดิการคนพิการ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการในทุกๆ เรื่องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ให้มีวิชาชีพที่จะนำไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเยี่ยงคนปกติทั่วๆ ไป

ที่ผ่านมามูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ได้มีผลงานมากมายที่ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ทั้งการศึกษา การฝึกอาชีพ บริการจัดหางาน การเข้าถึงสิทธิ-สวัสดิการคนพิการ อาทิโครงการมอบวีลแชร์ให้ผู้พิการทั่วประเทศโครงการช่วยเหลือผู้พิการออกหน่วยต่างจังหวัดซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วม  โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและคุ้มครอง สตรีพิการในการเข้าถึงสิทธิของสตรีพิการในทุกมิติ เช่น ด้านทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านสุขภาพและกายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและการมีงานทำ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทาง ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม ด้านการป้องกันความพิการและการถูกละเมิดสิทธิ โดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ผ่านสื่อและสายด่วนคนพิการ 1479 รวมทั้งผ่านองค์กร เครือข่ายด้านคนพิการ หน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสตรีพิการ รวมทั้งคนพิการทุกประเภ

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิของสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพของสตรีอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจ เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิสตรี และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองสิทธิสตรีในทุกมิติและทุกด้านอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพหรือเครื่องช่วยคนพิการ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและการมีงานทำ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทาง ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม ด้านการป้องกันความพิการและการถูกละเมิดสิทธิโดยไม่เป็นธรรม การปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เป็นผู้นำและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครอง สิทธิสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพของสตรี ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสตรีพิการในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและกายอุปกรณ์ การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพลดความเหลื่อมล้ำ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ยังคงมีปณิธานอันแน่วแน่เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้พิการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อลมหายใจให้คนพิการให้มีกำลังใจ มีแรงสู้ชีวิต มีคุณภาพชีวิตทีดี มีอาชีพที่เหมาะสม ยังมีผู้พิการจำนวนมากรอความช่วยเหลือจากท่านอยู่ ซึ่งท่านสามารถมีส่วนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ได้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือ โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 ทั้งนี้นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้หรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8300 มือถือ 089-936-7598

Facebook Comments

Related post