Digiqole ad

ส.โฆษณา ผนึก 11 ภาคี ขยายผลตโครงการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

 ส.โฆษณา ผนึก 11 ภาคี ขยายผลตโครงการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
Social sharing

โดยมี AAT CODE OF ETHICS : แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด เป็นพื้นฐาน

 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา โดยมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ คือ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมโฆษณามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมมือกันในการจัดการศึกษาหรือจัดอบรมให้เกิดแนวทางการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี “จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด รับเอาแนวปฏิบัติจากหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุงปี 2018” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนดังกล่าว

 

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์งานที่ดีและมีคุณค่าตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมฯ มีกิจกรรมและภารกิจมากมายอันจะนำพาอุตสาหกรรมโฆษณาไปสู่กลไกของการกำกับดูแลตนเองที่ดีตามมาตรฐานสากล
พวกเรามีความภูมิใจกับการจัดทำ “จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด รับเอาแนวปฏิบัติจากหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุงปี 2018” ฉบับปรับปรุงล่าสุดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของหอการค้านานาชาติ และได้รับการรับรองเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้ว จากนี้ต่อไป เราเชื่อว่าจะเห็นการนำจรรยาบรรณโฆษณาชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติหรือต่อยอดการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดชิ้นงานโฆษณาที่นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแล้วต้องมีจรรยาบรรณที่ดีด้วย สำหรับภาคการศึกษานั้นเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ เป็นจิ๊กซอว์อีกตัวหนึ่งที่เราต้องช่วยกันปูพื้นวางรากฐานการเรียนการสอนที่ดีเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้เยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นคนโฆษณาที่ดีในวันข้างหน้า

 

อนึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้เป็นผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากโครงการการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมมาแล้วหลายครั้ง ได้แก่ การจัดอบรมนักวิชาชีพโฆษณาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตสื่อโฆษณา ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 4 ภูมิภาค, การจัดอบรมใหญ่ในกรุงเทพมหานครในงาน #Savebrands โฆษณาอย่างไรให้แบรนด์รอด รวมทั้ง การกำหนดทิศทางนโยบายการกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ โดยร่วมกันระดมสมองหาแนวทางขับเคลื่อนการผลิตสื่อโฆษณาบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือที่สำคัญในการขยายผลต่อในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาให้เข้าไปสอดแทรกในหลักสูตรของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตสื่อโฆษณามีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

 

Facebook Comments

Related post