Digiqole ad

“ส.ฟุตบอล” เชิญชวนออกแบบศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร

 “ส.ฟุตบอล” เชิญชวนออกแบบศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร
Social sharing
Digiqole ad

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) มีภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต้องพัฒนากีฬาฟุตบอลหลายประเภท ทั้งกีฬาฟุตบอลชาย-หญิง ตลอดจนกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด

ซึ่งจำเป็นต้องมี สถานที่ฝึกซ้อมและอบรมเป็นการเฉพาะ กอปรกับจำเป็นต้องสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการบริหารกิจการ จึงมีความประสงค์ที่จะเชิญชวนบุคคลหรือนิติบุคคลรายใดยื่นข้อเสนอเข้าเป็นผู้ออกแบบ ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

7. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

7.1 ออกแบบ ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร เนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้

7.1.1 อาคารสำนักงาน

7.1.2 พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย

– สนามฟุตบอล (แบบมาตรฐาน)
– ห้องฝึกอบรม
– ห้องสัมมนา
– ห้องประชุม
– ห้องแถลงข่าว
– ห้องออกกำลังกาย
– ห้องอาหาร
– ห้องพักสำหรับนักกีฬา
– ห้องอเนกประสงค์
– พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไป
– ส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานอาคาร สถานที่ ตามที่สมาคมกำหนด

8. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีแนวทาง แผนงาน รวมทั้งวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมกับการดำเนินงานตามประกาศฉบับนี้ ตลอดจนมีอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

สำหรับ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากฟีฟ่า ตามโครงการ FIFA Forward 3.0 โดย กรมพลศึกษา อนุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ใช้พื้นที่ในการสร้างและดำเนินกิจกรรม เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยไม่เสียค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (GrassRoots)ไปจนถึงการยกระดับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทั้งชายและหญิงทุกรุ่นอายุ ตลอดจนบุคลากรฟุตบอลในทุกๆ มิติรวมถึงเพื่อประโยชน์ทางราชการ และประโยชน์ แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ

ทั้งนี้ สามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ อีเมล info@fathailand.org หรือ ณ ที่ทำการของสมาคม เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายใน 17.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments

Related post