Digiqole ad

สุดเจ๋ง! มช. นำทัพ นศ. Digital Film ปี 1 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา “PATTAYA SHORT FILM ครั้งที่ 2”

 สุดเจ๋ง! มช. นำทัพ นศ. Digital Film ปี 1 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา “PATTAYA SHORT FILM ครั้งที่ 2”
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา “PATTAYA SHORT FILM ครั้งที่ 2″ พร้อมรับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท จากผลงาน “Based on my story” โดยพิธีประกาศผลและมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมบัวหลวง มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพยนตร์สั้น “Based on my story” กำกับโดย นายวีรพัฒน์ หนิ้วอินปั๋น และมี อาจารย์ ดร.ปณต สุสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลิตโดย ทีม B-roll มีสมาชิกประกอบด้วย

 1. นายกตัญญู ปุสยะไพบูลย์รหัสนักศึกษา 661810281
 2. นางสาวกีรตยา มณีมอญรหัสนักศึกษา 661810287
 3. นายชัยวุฒิ พวงทองรหัสนักศึกษา 661810296
 4. นางสาวณัฐชนันท์ พรคำรหัสนักศึกษา 661810301
 5. นายณัฐสิทธิ์ นาคศรีทองรหัสนักศึกษา 661810302
 6. นางสาวณิชากร ชูจิตตรารหัสนักศึกษา 661810303
 7. นายธนายุทธ ชัยมงคล รหัสนักศึกษา 661810305
 8. นางสาวธมน ชมภูนุชรหัสนักศึกษา 661810306
 9. นายธฤติ ใสจันทึกรหัสนักศึกษา 661810307
 10. นางสาวธีรนารี วรรณารหัสนักศึกษา 661810308
 11. นายบรรลือศักดิ์ คำเขียวรหัสนักศึกษา 661810312
 12. นางสาวพัณณพัชร์ ปรีชาชาญรหัสนักศึกษา 661810323
 13. นายพิชิตพงษ์ หอมนาน รหัสนักศึกษา 661810324
 14. นายภูริ ศีวัฒน์รหัสนักศึกษา 661810330
 15. นางสาวมัลลิกา รัตนไพบูลย์รหัสนักศึกษา 661810332
 16. นายวีรพัฒน์ หนิ้วอินปั๋น รหัสนักศึกษา 661810337
 17. นางสาวศมนพร จันทร์คำ รหัสนักศึกษา 661810340
 18. นายสหรัถ สานา รหัสนักศึกษา 661810343
 19. นายอัสรา บุญทาทิพย์รหัสนักศึกษา 661810330
 20. นายธนภัทร สุทธมงคล รหัสนักศึกษา 661810072
 21. นายดนัทธ์ อินทสระ รหัสนักศึกษา 661810091

การประกวดภาพยนตร์สั้น “Pattaya Short Film 2024” จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.พัทยา) ร่วมกับ เมืองพัทยา โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “Pattaya Short Film 2024” ในหัวข้อ 1.Soft Power, 2.สันติภาพ (Peace), 3.โลกเดือด (Global Boiling), 4.LGBTQ+  มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความสนใจด้านภาพยนตร์ และสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านภาพยนตร์ตามแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 181 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 150 เรื่อง และประเภทผู้ผลิตทั่วไป จำนวน 31 เรื่อง ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินมีจำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 7 เรื่อง และประเภทผู้ผลิตทั่วไป จำนวน 3 เรื่อง

สามารถรับชมผลงานได้ที่ : https://cmu.to/Basedonmystory2

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่บูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์สาขาการสื่อสาร เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีศักยภาพในการผลิตสื่อและเนื้อหาภาพยนตร์ดิจิทัล อีกทั้งยังมีความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาเอก ในฐานะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านดิจิทัล (High Skill Digital Workers) นักศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษา 4 ปี

Facebook Comments


Social sharing

Related post