Digiqole ad

สุดยอดรางวัลวิทยาศาสตร์ “Prime Minister’s Science Award 2021” เชิดชูเกียรติเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์

 สุดยอดรางวัลวิทยาศาสตร์ “Prime Minister’s Science Award 2021” เชิดชูเกียรติเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์
Social sharing
Digiqole ad

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงานมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 ครั้งที่ 5 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

​จัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับ รางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 สุดยอดรางวัลวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการอพวช. และ นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมแสดงความยินดี

รางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครูวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีกำลังใจมากขึ้น ร่วมผลักดันการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 นี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสำหรับเยาวชน Prime Minister Science Project Award คือ เป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 ระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน และ / หรือ โครงงานนั้นได้รับรางวัลในเวทีประกวดนานาชาติ ซึ่งการประกวดนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในช่วงระหว่าง 1 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

และรางวัลสำหรับครูวิทยาศาสตร์ Prime Minister’s Science Teacher Award คือ ครูวิทยาศาสตร์ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และส่งเสริมเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยโครงงานของเยาวชนที่ครูเป็นที่ปรึกษา จะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง และจะต้องได้รับรางวัลในเวทีการประกวดนานาชาติ โดยเป็นการประกวดฯ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 4 ปี ระหว่าง 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ปีนี้ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ได้แก่
โครงงานเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท
• รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021
โครงงาน
แผ่นหนังเทียมสำหรับการผลิตกลองตุ๊กจากขยะขวดพลาสติก HDPE ร่วมกับฝุ่นขี้เลื่อย
ไม้ยางพาราเพื่อทดแทนการใช้หนังวัว
เยาวชน
นายภคนันท์ ทัศนาภิรมย์
นายนฤปนาถ อักษรดิษฐ
นายรชต ธรรมพิพิธ
ที่ปรึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง (หลัก)
นายณรงค์ชัย โอเจริญ (พิเศษ)
โรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมทุนการศึกษาโครงงานละ 50,000 บาท
• รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021 – Best of Category
Best of Physical Science (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ)
โครงงาน
การพัฒนาสมการเฮลิคอยด์เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของอุปกรณ์ลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์
เยาวชน
นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์
นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์
นายพัชรพล รุจิพรพงษ์
ที่ปรึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค (หลัก)
นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ (พิเศษ)
โรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Best of Biological Science (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
โครงงาน
Rapid Osteoporosis Risk Assessment: Non-Invasive Detection Kit of Calcium, Phosphate and pH in Human Sweat
เยาวชน
นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย
นายกฤษฏิ์ กสิกพันธุ์
นายกรวีร์ ลีลาอดิศร
ที่ปรึกษา
นายเกียรติภูมิ รอดพันธุ์ (หลัก)
โรงเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Best of Applied Science (สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
โครงงาน
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคัดแยกโรคผิวหนังที่มีจำนวนข้อมูลน้อยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
เยาวชน
นายวรันธร จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง (หลัก)
ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ (พิเศษ)
โรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ครูผู้ส่งเสริมเยาวชน จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน (การเรียนการสอน) ท่านละ 30,000 บาท
• รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2021 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ได้แก่ ​นายสุเทพ แพทย์จันลา​​โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2021 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ได้แก่ ​1. นางสาวสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์​โรงเรียนกำเนิดวิทย์
2. นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ ​​โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

​ด้าน นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย ตัวแทนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล Best of Biological Science เผยว่า
​“โครงงานนวตกรรมชุดทดสอบเหงื่อเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรงกระดูกพรุน จากการค้นคว้าพบว่า คนไทยมากกว่า 1 ล้านคนเป็นโรคกระดูกพรุน การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นยังไม่ค่อยมีความถูกต้องมากเท่าที่ควร เราเลยอยากจะสร้างเครื่องมือมาวัดเบื้องต้นให้ถูกต้องมายิ่งขึ้น รู้สึกประทับใจที่เราได้รับรางวัลใหญ่ของประเทศ แต่ละขั้นที่มีการแข่งขันก็จะมีนักวิจัยให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าโครงงานเราจะมีทิศทางยังไงควรพิจารณาต่อยังไง ขอบคุณนักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดรางวัลดีๆ นี้ขึ้นมาทำให้พวกเราสามารถพัฒนาโครงงานมาจนถึงจุดนี้ได้ครับ ในอนาคตอยากจะพัฒนาโครงงานตัวนี้ต่อไปเพื่อวงการแพทย์”

ด้านอาจารย์ ขุนทอง คล้ายทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ที่ปรึกษา โครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคัดแยกโรคผิวหนังที่มีจำนวนข้อมูลน้อยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก รางวัล Best of Applied Science (สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ก็ได้กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า..

สำหรับรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะว่ามีการคัดเลือกผลงานที่เป็นสุดยอดทั้งในระดับม. ต้นและม. ปลาย และกว่าที่น้องๆ แต่ละคนจะได้รับรางวัลนี้จะต้องผ่านกระบวนการทำงานอย่างหนักนอกจากการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญคือจะต้องนำเสนอผลงานของตัวเองออกมาให้เป็นที่น่าประทับใจแก่คณะกรรมการ โดยจะต้องประมวลผลความรู้ของตัวเองเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวมาได้อย่างตรงจุดและตรงวัตถุประสงค์ของตัวเองอีกด้วย
นอกจากรางวัลที่เด็กๆ ได้รับ ผมมองว่ามันจะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เขาได้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาของวงการวิทยาศาสตร์ และในขณะเดียวกันคือเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างเพื่อนๆวงการวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจ ในเรื่องราวใกล้ๆ กัน และในอนาคตเขาจะเป็นเครือข่ายแห่งการสร้างเสริมและการสร้างสรรค์ในวงการวิทยาศาสตร์ต่อไป

ในส่วนของครูผมมองว่า รางวัลจะนำพาไปสู่การพัฒนาของเด็กๆ จะเห็นได้ว่างานที่คัดเลือกเป็นงานที่สามารถจับต้องได้แล้วก็สามารถใช้ได้จริง ต่างจากงานวิจัยอื่นๆเราจะเห็นมุมมองของกรรมการชัดเจนเลยว่า เขาเลือกงานที่มันมันจับต้องได้แล้วสามารถใช้ได้จริง ซึ่งอันนี้ผมว่ามันสมารถนำมาต่อยอดในอนาคต

Facebook Comments

Related post