Digiqole ad

สุขกัญเถอะเรา

 สุขกัญเถอะเรา
Social sharing
Digiqole ad

กลายเป็นวันประวัติศาสตร์ ของไทยไปแล้ว สำหรับ วันที่9มิถุุนายน 2655 เมื่อ “กัญชา” ได้รับอนุุญาตให้ประชาชน
สามารถปลููกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างถูกกฎหมาย ภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่อง ระบุชื่อ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ทำให้ทุุกส่่วนของกัญชา กัญชงไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post