Digiqole ad

สี จิ้นผิงให้คำมั่นสัญญาใหม่ 5 ประการเพื่อสนับสนุนความร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้โควิด-19 ของประชาคมโลก

 สี จิ้นผิงให้คำมั่นสัญญาใหม่ 5 ประการเพื่อสนับสนุนความร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้โควิด-19 ของประชาคมโลก
Social sharing
Digiqole ad

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ให้คำมั่นสัญญาใหม่ 5 ประการเพื่อให้การสนับสนุนความร่วมมือของประชาคมโลกในการต่อสู้เอาชนะโควิด-19 ในที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยสุขภาพแห่งโลกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา

การประชุมสุดยอดว่าด้วยสุขภาพแห่งโลกครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมีผู้นำกลุ่มจี 20 (G20) ผู้นำประเทศอื่น ๆ และผู้นำองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ปธน.สี จิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ร่วมมือกันเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันด้านสุขภาพและสาธารณสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ต่อที่ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากรุงปักกิ่ง

คำมั่นสัญญาใหม่ 5 ประการของปธน.สี จิ้นผิงในครั้งนี้ประกอบด้วย ประการแรก จีนจะให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศอีก 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาต่อสู้กับโรคระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประการที่สอง จีนได้ส่งมอบวัคซีน 300 ล้านโดสไปยังทั่วโลกและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบวัคซีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้กับโลกภายนอก ประการที่สาม จีนสนับสนุนวิสาหกิจผลิตวัคซีนของจีนถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับประเทศกำลังพัฒนาและดำเนินการผลิตแบบร่วมมือกัน ประการที่สี่ จีนได้ประกาศว่าสนับสนุนการยกเว้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนสนับสนุนองค์การการค้าโลกและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ทำการตกลงในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และประการที่ห้า จีนมีข้อเสนอให้จัดตั้งฟอรั่มระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านวัคซีน  เพื่อให้ประเทศผู้วิจัยและพัฒนาวัคซีน วิสาหากิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันหารือเกี่ยวกับวิธีการขับเคลื่อนการแบ่งปันวัคซีนอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผลในขอบเขตทั่วโลก

ปธน.สี จิ้นผิงยังกล่าวชี้ว่า  การเอาชนะโควิด-19 และฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเร็วนั้นถือเป็นภารกิจอันดับแรกของประชาคมโลกในปัจจุบัน เขากล่าวเน้นว่าจำต้อง“ยืนหยัดประชาชนอยู่เหนือสิ่งอื่นใดและชีวิตมีความสำคัญสูงสุด การต่อสู้กับโรคระบาดก็เพื่อประชาชนและจำต้องพึ่งพาประชาชน ” “ยืนหยัดการวางแผนงานตามหลักวิทยาศาสตร์ รับมืออย่างประสานงานและเป็นระบบ” “ยืนหยัดการร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือ”  “ยืนหยัดความเป็นธรรมและความสมเหตุสมผล เติมเต็มช่องว่างด้านภูมิคุ้มกัน” และ “ยืนหยัดแก้ไขปัญหาจากทั้งต้นเหตุและปลายเหตุ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความสมบูรณ์แบบ”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2020  ปธน.สี จิ้นผิงเคยให้คำมั่นสัญญา 5 ประการต่อประชาคมโลกขณะกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 73 ซึ่งประกอบด้วย ประการแรก ภายในเวลาสองปี จีนจะให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้กับโรคระบาดและการฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประการที่สอง จีนจะร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในการจัดตั้งคลังสินค้าและศูนย์กลางแห่งการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมของโลกในจีน ใช้ความพยายามเพื่อประกันห่วงโซ่อุปทานวัตถุสิ่งของสำหรับการต่อต้านโรคระบาด และสร้างช่องทางสีเขียวสำหรับการขนส่งและพิธีการทางศุลกากร ประการที่สาม จีนจะจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจีน – แอฟริกา 30 แห่ง เร่งการสร้างสำนักงานใหญ่ของศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งแอฟริกาและช่วยให้แอฟริกายกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรค ประการที่สี่ หลังจากจีนเสร็จสิ้นการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว จะให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะทั่วโลกเพื่อสร้างคุณูปการของจีนในการให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงและแบกรับค่าใช้จ่ายของวัคซีนได้  และประการประที่ห้า จีนจะทำงานร่วมกับสมาชิกของกลุ่มจี 20 ในการปฏิบัติตาม “ข้อริเริ่มว่าด้วยการชะลอการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวสำหรับประเทศที่ยากจนที่สุด” และยินดีที่จะทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อเพิ่มการสนับสนุนประเทศที่มีสถานกาณณ์โรคระบาดอย่างรุนแรงและได้รับแรงกดดันมากเป็นพิเศษ เพื่อช่วยประเทศเหล่านี้ขจัดความยากลำบากในปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรับทราบข้อมูลจากสุนทรพจน์ครั้งล่าสุดของปธน.สี จิ้นผิงว่า จีนกำลังเร่งปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 5 ประการดังกล่าวอย่างจริงจัง นับถึงปัจจุบัน  ภายใต้สภาพที่มีกำลังการผลิตที่จำกัด และตัวเองมีความต้องการอย่างมหาศาล จีนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาโดยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ประเทศกำลังพัฒนามากกว่า 80 ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้ส่งออกวัคซีนไปยัง 43 ประเทศ จีนได้ให้ความช่วยเหลือ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สำหหรับการต่อสู้กับโรคระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุต่อต้านโรคระบาดแก่กว่า 150 ประเทศและ  13 องค์กรระหว่างประเทศ ได้ส่งมอบหน้ากากมากกว่า 280,000 ล้านชิ้น ชุดป้องกันมากกว่า 3,400 ล้านชิ้นและชุดทดสอบมากกว่า 4,000 ล้านชุด  เป็นต้น

ข้อเท็จจริงในช่วงเวลาหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตามแนวคิดของปธน. สี จิ้นผิง จีนไม่เพียงแต่ดำเนินการป้องกันควบคุมโควิด-19 ได้ค่อนข้างดีเท่านั้น หากยังได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่นานาประเทศด้วย  จึงได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันด้านสุขภาพและสาธารณสุขแห่งมวลมนุษยชาติตามข้อริเริ่มของปธน.สี จิ้นผิงนั้นสองคล้องกับความปรารถนาร่วมกันของประชาชนประเทศต่าง ๆ และกระแสแห่งการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ เป็นหนทางที่ถูกต้องในการรับมือความท้าทายร่วมกันของมนุษยชาติและสร้างสรรค์โลกที่สงบสุขและดีงามยิ่งขึ้น

เขียนเรียบเรียงโดย Lu Yongjiang

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชีย-แอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน

Facebook Comments

Related post