Digiqole ad

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี’64

 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี’64
Social sharing

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แสดงความยินดีต่อสำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี 2564 พร้อมด้วย ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยื่น ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และ รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้รับคะแนนจากผู้ตรวจประเมินถึง 91.10 (ระดับดีเยี่ยม ทอง) ที่สามารถสื่อสารและสร้างจิตสำนึกต่อกลุ่มเป้าหมายได้ดี รวมถึงการจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว และการกำหนดแผนการรณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว ครบทั้ง 9 ประเด็น ตลอดจนผลการดำเนินงานที่เน้นเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมกันนี้ได้มีการพิจาณาผลการตรวจประเมินและผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านเกณฑ์การประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ขวัญฤทัย ข่าว/วุฒิสิทธิ์ ถ่ายภาพ

Facebook Comments

Related post