Digiqole ad

สำนักนโยบายและแผน กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ(ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2568

 สำนักนโยบายและแผน กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ(ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2568
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2567 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อเป็น กรอบแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา จชต. อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระดับนโยบาย โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะรวบรวมข้อเสนอดังกล่าว เสนอต่อ สมช. ให้ได้รับทราบ เพื่อผลักดันการดำเนินงานในระดับนโยบาย โดยมี ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้แทนสำนักปลัดกระทรวง, ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์, ผู้แทนสำนักอำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และผู้แทนหน่วยในพื้นที่, เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 55 นาย

 

สำหรับกำหนดห้วงการดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. 67 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นการปฏิบัติ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ห้วงวันที่ 14 – 16 มิถุนายน, ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดทำแผนยุทธการหลัก ห้วงวันที่ 24 – 28 มิถุนายน ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทำแผนงาน/โครงการ ห้วงวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 และขั้นที่ 4 : ขั้นการพิจารณาอนุมัติ แผนเสริมสร้างสันติสุข จชต. สำหรับ
ห้วงเวลาการดำเนินการ จะกำหนดในภายหลัง

โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอภาค 4 ส่วนหน้า ได้ปฏิบัติตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 2 (พุทธศักราช 2566 – 2570) และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช 2566 – 2570 จนสามารถเปลี่ยนผ่านขั้นการปฏิบัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไปสู่ขั้นที่ 3 การเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจึงให้ความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกเป็น 4 ขั้น เพื่อระดมความคิด และข้อเสนอแนะจากหน่วยต่างๆมาปรับปรุงแผนงานโครงการเดิมที่มีอยู่ พร้อมทั้งนำไปสู่การจัดทำ(ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2568 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงาภายนอกยังมีประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบการทำงานในระดับนโยบาย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะรวบรวม และเสนอต่อสำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติในการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post