Digiqole ad

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรม“พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พื้นที่บ้านท่าฉลอมจ.สมุทรสาคร

 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรม“พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พื้นที่บ้านท่าฉลอมจ.สมุทรสาคร
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พื้นที่บ้านท่าฉลอม.สมุทรสาคร 

(29 กุมภาพันธ์2567)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม(สวส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ดังนั้นทางสวส.จึงจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อพัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนบ้านท่าฉลอมซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อชุมชนของบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดจังหวัดสมุทรสาคร

  

                                                                                                                                           

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ดำเนินการลงพื้นที่มาแล้ว2 ครั้งพร้อมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม(สวส.) ในการขับเคลื่อนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หัวข้อพัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสื่อมวลชนได้หยิบยกศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดมาเป็นต้นแบบ

กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเรื่องพัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยมีนมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาดังต่อไปนี้

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัทฯที่ก่อตั้งในปี2560 ด้วยการรวมตัวของกลุ่มคน(นักธุรกิจ)ในจังหวัดสมุทรสาครโดยมีเป้าหมายคืออยากให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆอาทิโครงการพัฒนาเมืองผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนำร่องที่ท่าฉลอมโครงการเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่พัฒนาเครื่องวัดขึ้นมาเองและมีแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือโครงการลดพลังงานขยะด้วยพลังสะอาดโดยชวนทุกภาคส่วนเข้ามาเก็บขยะทะเล(ประมาณ3 เดือน/ครั้ง) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

นายอภิชาติ จันทร์ทองแท้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทแบ่งปันให้(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่าจุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้และเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่รับบริจาคไปเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงการจ้างงานแบบครบวงจรซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนพิการในการจัดหาผู้พิการให้เข้าถึงโอกาสการจ้างงานทั้งนี้ยังเพิ่มช่องทางให้ผู้พิการสามารถจำหน่ายสินค้าของตนผ่านช่องทางของบริษัทแบ่งปันให้(วิสาหกิจเพื่อสังคมฯ)

นายชวพล วัฒนพร มงคล กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวถึงการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน3 กลุ่มงานหลักคือกลุ่มเกษตรกลุ่มแปรรูปและกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษการออกแบบบรรจุภัณฑ์การแสวงหาตลาดใหม่ประสานงานกลุ่มโอท็อปขยายช่องทางการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ

นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ กล่าวถึงบทบาทของสวส. ในเรื่องของการสนับสนุนกิจการที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นในเรื่องของเงินกู้เงินให้เปล่าในการเริ่มต้นกิจการการร่วมทุนบูรณาการในรูปแบบต่างๆสร้างการรับรู้และรู้จักวิสาหกิจชุมชนการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และ

สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมบ้านท่าฉลอมจะประทับใจกับความร่วมมือรักสามัคคีของคนในชุมชน และการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างแน่นอน

สวส.นับว่าเป็นหน่วยงานในอันมีส่วนช่วยผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีการรับรู้และเข้าถึงความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมอันจะช่วยให้ธุรกิจทางสังคมสามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้ม.

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post