Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์/รับฟังรายการวิทยุ และการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประชาชน รวมถึงพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน โดยสอบถามข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ประมาณ ๔๗,๐๐๐ ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ในสภาพปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการสื่อทั้งสื่อโทรทัศน์และ สื่อวิทยุมีการแข่งขันกันมากขึ้นผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลายประชาชนจึงมีทางเลือกในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้รูปแบบพฤติกรรมการมี การใช้ และการบริโภคสื่อของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดนโยบายในการพัฒนาสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ในส่วนของประชาชนจะเป็นการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคมของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมของประเทศ จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

 

 

Facebook Comments

Related post