Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและ การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและ การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมกับสถาบัน พระปกเกล้า ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทราบความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรงผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการจัดทำโครงการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อันจะนำไปสู่การนำเสนอแนวทางสำหรับ ผู้กำหนดนโยบายจะได้นำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทยต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่”คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Facebook Comments

Related post