Digiqole ad

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครบ ๖ เดือน)

 “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครบ ๖ เดือน)
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗  (ครบ ๖ เดือน) ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

       ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครบ ๖ เดือน) ภายใต้การบริหารประเทศของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ Thailand Vision “IGNITE THAILAND: จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ซึ่งได้มีการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ
ผ่านมาตรการ/โครงการ อาทิ เติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต แก้ปัญหาหนี้สิน พักหนี้เกษตรกร ลดภาระค่าใช้จ่าย และปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นต้น

โดย สสช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย/มาตรการ/โครงการที่ผ่านมาของรัฐบาล ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาของประชาชนในเรื่องความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วน เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยใช้วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ วิธี คือ  1) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ (Face to Face) ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  2) เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Online โดยให้ประชาชนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองตามความสมัครใจได้ทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ (https://www.nso.go.th) และทางโซเชียลมีเดีย สสช. และ 3) เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Online โดยให้ประชาชนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองตามความสมัครใจได้ที่ Link แบบสอบถามของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านบริการ Prompt Post ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้ ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยภาครัฐ     ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศ จึงขอความร่วมมือโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นจริงแก่ “คุณมาดี”  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post