Digiqole ad

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ” สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567

 “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567 โดยครั้งนี้เป็นดำเนินการครั้งที่ 7เพื่อสะท้อนปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชนผ่านผู้นำของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและใช้ในการวางแผนกำหนดมาตรการแผนงาน/โครงการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับความต้องการในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับใช้ติดตามประเมินผลได้ในระดับพื้นที่ โดยสอบถามผู้นำ/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 ราย จำนวน 83,694 แห่ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และโครงการเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงขอความร่วมมือโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

กองสถิติสาธารณมติ กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 1 โทรศัพท์ 0 2143 1339 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kbor1@gmail.com
สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2141 7485 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prgroupnso@gmail.com
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Facebook Comments


Social sharing

Related post