Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยภาวะการทำงานของประชากรเดือน ธ.ค.66 พบมีผู้รอฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น และชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ลดลงจากผู้ที่ทำงานภาคเกษตรกรรม

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยภาวะการทำงานของประชากรเดือน ธ.ค.66 พบมีผู้รอฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น และชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ลดลงจากผู้ที่ทำงานภาคเกษตรกรรม
Social sharing
Digiqole ad

ภาวะการทำงานของประชากรเดือนธันวาคม 2566 พบมีผู้รอฤดูกาลเพิ่มมากขึ้นและชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ลดลงจากผู้ที่ทำงานภาคเกษตรกรรม

นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร หรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจเป็นรายเดือนเพื่อให้สามารถติดตามภาวะการมีงานทำของประชากรได้อย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลการสำรวจในระดับภาค และประเทศ ซึ่งผลการสำรวจในเดือนธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

ภาวะการทำงานของประชากรในเดือนธันวาคม 2566 พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 59.05 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 40.62 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 40.13 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.32 ล้านคน และผู้ที่รอฤดูกาล 0.17 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือ
ผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.43 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน ยังเด็ก/ชรา ป่วย/พิการ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 พบว่า ผู้มีงานทำลดลง 0.61 ล้านคน (จาก 40.74 ล้านคน เป็น 40.13 ล้านคน) โดยผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม ลดลงจำนวน 0.43 ล้านคน และผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม ลดลงจำนวน 0.18 ล้านคน

เมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงทำงานของผู้มีงานทำต่อสัปดาห์ในเดือนธันวาคม 2566 พบว่าผู้ทำงานตั้งแต่ 35-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีจำนวน 26.40 ล้านคน หรือร้อยละ 65.8 ของผู้มีงานทำทั้งหมด และผู้ทำงานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงลงไปต่อสัปดาห์ มีจำนวน 7.06 ล้านคน (ร้อยละ 17.6) สำหรับผู้ที่ทำงาน 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีจำนวน 6.67 ล้านคน (ร้อยละ 16.6)

สำหรับผู้ว่างงานในเดือนธันวาคม 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาจำนวนผู้ว่างงานลดลง 0.08 แสนคน (จาก 3.29 แสนคน เป็น 3.21 แสน คน) โดยอัตราการว่างงานยังคงที่คิดเป็นร้อยละ 0.8

โดยสรุปแล้วในช่วงเดือนธันวาคม 2566 พบว่า มีจำนวนผู้รอฤดูกาลเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ในภาพรวมลดลงจากผู้ทำงานด้านเกษตรกรรม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนหาอาชีพเสริมหรือจัดกิจกรรมฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ให้เกษตรกรเหล่านี้ได้มีโอกาส
หารายได้เพิ่มเติมในช่วงรอฤดูกาลต่อไป พบกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th

กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน โทรศัพท์ 0 2142 1243 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ slaborfs@nso.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2141 7485 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prgroupnso@gmail.com
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Facebook Comments

Related post