Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอเชิญติดตามกด Like กด Share เพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจ สสช. เรื่อง “สสช. เผยสถานการณ์ผู้มีงานทำในไตรมาส 3 ปี 2566 มีการปรับตัวที่ดีขึ้นในภาพรวมผู้มีงานทำมีจำนวนเพิ่มขึ้นและการว่างงานที่ลดลง”

 สำนักงานสถิติแห่งชาติขอเชิญติดตามกด Like กด Share เพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจ สสช. เรื่อง “สสช. เผยสถานการณ์ผู้มีงานทำในไตรมาส 3 ปี 2566 มีการปรับตัวที่ดีขึ้นในภาพรวมผู้มีงานทำมีจำนวนเพิ่มขึ้นและการว่างงานที่ลดลง”
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอเชิญติดตามกด Like กด Share เพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจ สสช. เรื่อง “สสช. เผยสถานการณ์ผู้มีงานทำในไตรมาส 3 ปี 2566 มีการปรับตัวที่ดีขึ้นในภาพรวมผู้มีงานทำมีจำนวนเพิ่มขึ้นและการว่างงานที่ลดลง”

Facebook Comments

Related post