Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคม แนะลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

 สำนักงานประกันสังคม แนะลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคม แนะลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย “เหตุสุดวิสัย”หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาด ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วันทั้งนี้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา15 เดือน ก่อนการว่างงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา หรือยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทางไปรษณีย์ได้ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ Line : @ssothai หรือโทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงhttps://youtu.be/KCohYnCqJiw

Facebook Comments

Related post