Digiqole ad

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัว 22 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใน “Exhibition & Innovation Market” ภายใต้โครงการ  Bloom : The Southern Blooming  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนใต้

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัว 22 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใน “Exhibition & Innovation Market” ภายใต้โครงการ  Bloom : The Southern Blooming  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนใต้
Social sharing
Digiqole ad

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดตัว 22 ผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) พร้อมเปิดตลาดนวัตกรรมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ก่อให้เกิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ มลายูลีฟวิ่ง ถนนปัตตานีภิรมย์ จังหวัดปัตตานี

ในการจัดงาน Exhibition & Innovation Market โดย สนช. ครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสรรสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความน่าสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหนึ่งในแนวทางดังกล่าวคือ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถสื่อสารถึง อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชนของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”ที่ ในการนี้ทาง สนช. จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นการรับรู้ การสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และประสบความสำเร็จโดยได้รับการตอบรับของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับในปีนี้ สนช. ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในด้านอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมถึง ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม Start Up และผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านการพัฒนาการตลาด  ด้านการทำตลาด และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  เป็นต้น และเมื่อหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการทดสอบตลาดโดยการนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนำมาจัดแสดง พร้อมจัดจำหน่ายผ่านกิจกรรมตลาดนวัตกรรมในงานครั้งนี้เป็นที่แรก โดยมีผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธ จำนวน 14 ราย ได้แก่

 1. Farmya Sarayo
 2. บริษัทโกโก้ปัตตานียูเนี่ยนจำกัด
 3. วิสาหกิจชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 4. อรุณสวัสดิ์ all day
 5. Limase’ ลิมาเซ่ / วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมะนาวสร้างตนเอง
 6. ชาอาโดว์
 7. Nawagrill
 8. สบู่หมากกรงปินัง
 9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบือแนลาแล
 10. ระลึกถึงว่าว
 11. กรงนกประกอบได้
 12. บริษัท ทีซี แอดวานซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ
 13. กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านคลองปอม แบรนด์ จิรภัทร
 14. kattalee

ทั้งนี้ สนช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการที่สนใจและเป็นสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่ได้เข้าเยี่ยมชมภายในงาน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. – 21.00 น. ณ มลายูลีฟวิ่ง ถนนปัตตานีภิรมย์ จังหวัดปัตตานี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0937291665

Facebook Comments

Related post