Digiqole ad

สาธิต ม.ศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8“

 สาธิต ม.ศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8“
Social sharing
Digiqole ad

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติมาประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล” (Satit Innovation and Creativity for Education 4.0) โดยในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค.65 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ในครั้งนี้ได้จัดเป็น
รูปแบบออนไลน์

โดยมี ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง 22 สถาบัน อาทิ ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา, ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม), อ.ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และ ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฯลฯ พร้อมกับการแสดงพิธีเปิด ชื่อชุด “เริงอรุณถิ่นทวาสาธิตนิมิตรพรคเณศ” จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษาและประถมศึกษา)

ทั้งนี้งานสาธิตวิชาการ นั้นเปรียบเสมือนเวทีการนำเสนอความก้าวหน้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิตด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย ฯลฯ ยังเป็นความร่วมมือกันในงานด้านวิชาการจาก 22 สาธิต เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต นอกจากนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทั้ง 22 สถาบันเข้าเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ สักการะองค์พระพิฆเนศ เพื่อความเป็นสิริมงคล

Facebook Comments

Related post