Digiqole ad

สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร ม.นวมินทราธิราช จัดโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตดุสิต กทม.

 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร ม.นวมินทราธิราช จัดโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตดุสิต กทม.
Social sharing
Digiqole ad

สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดประเภทหนึ่งเพื่อใช้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 6 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และระบบออนไลน์ (Virtual Training)

 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรีย์ วาดเขียน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้แทนอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณอรพิน สุขสองห้อง และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายในมิติต่าง ๆ ได้แก่ รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ) อ.ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงพื้นที่) อ.ดร.ดารณี พลอยจั่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว) อ.ดร.อธิป จันทร์สุริย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) และ อ.ชลิต เฉียบพิมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี พระภิกษุ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ทั้งในเขตดุสิต และนอกเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 170 คน

ผลลัพธ์จากกิจกรรมดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวประเภทนี้ เพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ดุสิตและกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตดุสิตภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ทั้งนี้วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนั้น มี 3 หลักสูตร ได้แก่
1. ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ : หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างนวัตกรรมการบริการ เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และฝึกทักษะปฏิบัติงานจริงในธุรกิจการบินและสถานพยาบาล
2. รป.บ. การบริหารและจัดการเมือง : หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการบริหารและจัดการเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน อันเป็นรากฐานสำคัญแห่งมหานครและท้องถิ่น
3. วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง : หลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการเมืองอย่างครอบคลุมทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

สามารถติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1OpmSINlIOiP_IDSDv-wdr3YMgrnkuVF2?usp=drive_link
ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Facebook Comments

Related post