Digiqole ad

สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันราคาพืชผลการเกษตรและสินค้าการเกษตรตกต่ำ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน

 สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันราคาพืชผลการเกษตรและสินค้าการเกษตรตกต่ำ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน
Social sharing

Digiqole ad
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันราคาพืชผลการเกษตรและสินค้าการเกษตรตกต่ำ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน โดยมี สส.พรรคเพื่อไทย จำนวนมากร่วมอภิปรายเสนอปัญหาของพี่น้องเกษตรกรกกลุ่มต่างๆ ที่กำลังยากลำบากจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
นายสรวงศ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นการผลิตเพื่อการบริโภค เพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการพาณิชย์ สร้างรายได้มหาศาล แต่เกษตรกรไทยกลับถูกละเลยไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา
นายสรวงศ์ เสนอแนวคิดต้องจำแนกพืชเกษตรไทยรายตัวว่า สินค้าเกษตรตัวไหนอยู่ในกลุ่มตลาดไหน มีกำลังผลิตเท่าใด มีประสิทธิภาพการผลิตอย่างไร เมื่อจำแนกได้แล้วก็สามารถประเมินประสิทธิภาพการผลิตได้ จากนั้นก็จะสามารถนำนโยบายมาปรับให้เข้ากับคุณลักษณะของสินค้าเกษตรนั้นๆ หรือปรับนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้สินค้าสอดคล้องตรงความต้องการตลาดโลก
นอกจากนี้ นายสรวงศ์ ยังเสนอให้เกษตรกรต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการใหม่ด้วยหลักคิด ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’ อีกทั้งเสนอแนวคิด ‘Profit share contract farming’ให้เป็นชาวนาสามารถกำหนดราคาได้ล่วงหน้าเกษตรกรจะมีตลาดชัดเจน ป้องกันความเสี่ยงด้านรายได้ เกษตรกรจะผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการตลาด และช่วยลดต้นทุนการผลิตการขนส่งได้ รวมถึงเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 เพื่อทันต่อสถานการณ์ค้าโลกที่เปลี่ยนไปอีกด้วย
[แก้หนี้ด้วยนโยบายพักหนี้ 3 ปี ทั้งต้นทั้งดอก]
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย กล่าวว่าชาวนามีปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่าแรง และอื่นๆ สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งชาวนายังมีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว จนทำให้ชาวนาไม่มีเงินเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในการเพาะปลูกทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน โดยพบว่า ชาวนาหนึ่งคนจะมีหนี้สินโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 120,000-300,000 บาท ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ดีที่สุดขณะนี้ คือการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี พักทั้งต้นทั้งดอกทันที เพื่อลดภาระพี่น้องชาวนา
[ใช้นวัตกรรมเสริม เพิ่มปริมาณยางพารา]
นางสาวสกุณา สาระนันท์ สส.สกลนคร กล่าวถึงปัญหาดินเป็นกรดว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อผลผลิตการเกษตรที่ลดลง เหตุเพราะใช้ปุ๋ยผิดสูตรผิดวิธี จนทำให้ต้นทุนสูงแต่ผลผลิตต่ำ พรรคเพื่อไทยจึงทดลองนำนวัตกรรมการปรับดินให้เหมาะสม(ปรับค่า pH) ด้วยการใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกเวลา พบว่าต้นยางพาราสามารถให้น้ำยางเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมโดยเฉลี่ย 120-250 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 500-1000 กิโลกรัมต่อไร่ รวมถึงต้นยางตายนึ่งก็สามารถรักษาให้ฟื้นคืนกลับมาให้น้ำยางได้ ดังนั้น ถึงแม้ในช่วงที่ราคายางยังไม่ขึ้นแต่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณยางที่เพิ่มขึ้นได้
[หาตลาดใหม่ให้สินค้าเกษตรไทย]
นายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร กล่าวถึงปัญหาการส่งออกวัวว่าไทยส่งออกวัวไม่ได้เพราะประเทศลาวได้รับสัมปทานจากจีน เมื่อเราจะส่งออกวัว ลาวคิดค่าจัดการวัวตัวละ 3,000 บาท ซึ่งทำให้ต้นทุนวัวแพงขึ้นและขายยาก ดังนั้น รัฐบาลใหม่จะต้องไปเปิดตลาดเจรจาส่งออกวัว โดยขอให้ไทยเป็นคู่ค้าขอสัมปทานส่งออกโดยตรงจะทำให้ไม่ต้องเสียเงินค่าจัดการ และเราสามารถส่งออกได้ง่ายผ่านเชียงแสน เพื่อเป็นตลาดใหม่ให้พี่น้องผู้เลี้ยงวัวได้มีรายได้จากการเลี้ยงวัวเพิ่มขึ้น
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post