Digiqole ad

“สส.สมยศ” ร่วมให้การต้อนรับ คณะ พตส.รุ่นที่ 14 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมลากูน่า สงขลา

 “สส.สมยศ” ร่วมให้การต้อนรับ คณะ พตส.รุ่นที่ 14 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมลากูน่า สงขลา
Social sharing

Digiqole ad

นาย สมยศ พลายด้วง สส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 สงขลา ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน แนวคิดในการเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชน และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (คส.ปชต.) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.รุ่น 14 ได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคม (CSR) มอบเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เข้ารับการคุ้มครองภายในศูนย์ได้ใช้ประโยชน์ และบริจาคเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามความจำเป็นต่อไป

โดยที่การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ศส..ปชต. เป็นแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ต้องการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ประจำตำบล (ศส..ปชต.) เป็นการนำแนวคิดการสร้างวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยมี ศส.ปชต.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประชาธิปไตย มีประชาชนเป็นชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนในขุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของหลักประชาธิปไตย และความจำเป็นในการดำเนินวิถีของประชาธิปไตย อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้แนวคิดประชาชนต้องร่วมกันสร้างประชาธิปไตยด้วยตนเอง หน่วยงานและองค์กรภายนอก มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างความเป็นประชาธิปไตย ในวิถีชีวิต ตามหลักการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา เน้นหลักการในความเป็นเจ้าของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกมิติ

การศึกษาดูงานแนวคิดการเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชน และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยตำบลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชน และการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลของ ศส.ปชต. โดยมีนางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และในวันพรุ่งนี้คณะนักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และการทำงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อรับการเสวนาในหัวข้อบทบาทของศส.ปชต.ในกาารส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม CSR สาธารณะประโยชน์ต่อพื้นที่อีกด้วย

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post