Digiqole ad

“สส.พรรคเพื่อไทย” อภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 “สส.พรรคเพื่อไทย” อภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
Social sharing
Digiqole ad
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ, นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และนางเทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระแรกกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยมีแผนงานแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่เน้นการทำงานลงลึกไปในระดับชุมชนตลอดจนบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน
.
1. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด อภิปรายว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคเหนือ นับตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวไปจนถึงครึ่งแรกของปีถัดไป
.
2. ช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยชูการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5
ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของเพื่อไทย ซึ่งพรรคเพื่อไทยร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และวางโครงสร้างต่าง ๆ รวมทั้งเน้นการเจรจาระหว่าง
ประเทศเพื่อตัดปัญหาที่ต้นตอ โดยพรรคเพื่อไทยวาง 17 แนวปฏิบัติไว้เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
.
2.1 แผนระยะสั้น เน้นในเรื่องการเตือนภัยเมื่อเกิดปัญหา มาตรการรับมือ
เช่น การแจกหน้ากาก, สั่งหยุดโรงเรียนเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับอันตราย,
มีแผนการดับไฟป่าตลอดปี เป็นต้น
.
2.2 แผนระยะกลาง ให้ความสำคัญในการออกกฎหมายควบคุมการ
ก่อสร้างที่เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดมลพิษทางอากาศ, ออกมาตรการด้าน
ภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาใช้รถยนต์ที่ใช้
พลังงานสะอาด รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายใหญ่
ให้แก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่เกษตร มาเป็นการปล่อยน้ำชลประทานเข้า
ในพื้นที่นาหลังฤดูเก็บเกี่ยวและประสานงานกับโรงงานน้ำตาลให้ลงทุน
ตัดอ้อยไถกลบแทนการเผา
.
2.3 แผนระยะยาว คือการประกาศใช้ พ.ร.บ. อากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน, ออกแบบผังเมืองใหม่เพื่อลดการจราจร และการผสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหยุดฝุ่นพิษข้ามพรมแดนด้วย
.
3. ด้านนายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ อภิปรายเสนอแนะว่าร่างพระราชบัญญัติเพื่ออากาศสะอาดทั้ง 7 ร่างก็จะมีการเสนอตั้งคณะกรรมการที่มีชื่อแตกต่างกันไป ซึ่งในรัฐธรรมนูญ 2560 ระบุไว้ว่า การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้นให้กระทำเท่าที่จำเป็น ก็จึงขอฝากประเด็นนี้ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะพิจารณาในโอกาสต่อไปว่า เมื่อจะตัั้งคณะกรรมการแล้วก็ขอให้ตั้งเท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ หากไปดูกฏหมายการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก็ระบุอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา 22-23 จะระบุอำนาจหน้าที่ไว้ และในกฎกระทรวงของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษไว้เช่นกัน จึงขอฝากให้คณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้น ได้ศึกษารายละเอียดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคและทำงานได้ราบรื่นต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post