Digiqole ad

สส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสภาผู้แทนราษฎร

 สส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสภาผู้แทนราษฎร
Social sharing
Digiqole ad
สส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ นายพลากร พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ นายวัชระพล ขาวขำ สส.อุดรธานี และ นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ สส.นครราชสีมา อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ว่ารัฐบาลมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่องถึงทศวรรษหน้า วางแผนแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเด็ดขาด สร้างศักยภาพด้านกีฬาให้เยาวชน ตลอดจนไม่ละเลยเรื่องการเจรจา FTA เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประเทศในทุกช่องทาง
.
[วางรากฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งถึงทศวรรษหน้า]
.
นางสาวขัตติยา สวัสดิผล กล่าวว่าเราต้องยอมรับว่าความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของไทยในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีความสำเร็จในอนาคตแล้ว เพราะนักท่องเที่ยวไม่ใช่ของตาย แต่สิ่งที่เราต้องทำเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว คือการหาจุดขายใหม่ๆ หา position ใหม่ๆ ของประเทศไทยในเวทีโลก ว่าจะยกระดับการท่องเที่ยวอย่างไร เพราะแม้การท่องเที่ยวของไทยคาดการณ์ว่าจะฟื้นตัว แต่เมื่อมองภาพรวมกว้างๆ คือไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียว แต่มันคือการท่องเที่ยวของหลายประเทศทั่วโลกด้วยเช่นกัน
.
ดังนั้น การสร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและพัฒนาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปถึงในทศวรรรษหน้าได้นั้น มันเป็นผลที่จะเกิดจากการวางรากฐานของรัฐบาลเรา ณ วันนี้
.
[งบสนับสนุนแก้ไขยาเสพติดเฉลี่ยโรงพักละ 1,000 บาท เพียงพอหรือไม่]
.
นายพลากร พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ กล่าวว่านโยบายการปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญ และร่างงบประมาณรายจ่ายด้านแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดภายใต้แผนแม่บทความมั่นคงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,357 ล้านบาทซึ่งดูเหมือนมากแต่เมื่อดูรายละเอียดจะพบว่าเป็นงบประมาณภายใต้การดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียงแค่ 1,118 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเรื่องโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 263 ล้านบาท และโครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 855 ล้านบาท
.
งบประมาณนี้ ถ้าหารเฉลี่ยแล้ว แต่ละสถานีตำรวจจะได้งบประมาณสนับสนุนเพียงแค่ 5 แสนบาทต่อปี หรือ 1,000 บาทต่อวัน ซึ่งคำถามคืองบประมาณเพียงแค่วันละ 1,000 บาทจะเพียงพอแก้ไขปัญหาหรือไม่เพราะในเมื่อเรามีนโยบายในการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ซึ่งโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดจะเป็นโครงการที่กระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆ ถึง 12 โครงการ 4 กระทรวง 11 หน่วยงาน จะสามารถบูรณาการงานร่วมกันได้หรือไม่ จึงคิดว่าหน่วยงานดังกล่าวควรได้งบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้
.
[ท่องเที่ยวนำเข้ารายได้หลักประเทศ แต่งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอ]
.
นายวัชระพล ขาวขำ กล่าวว่าตนเห็นด้วยกับ นายกรัฐมนตรีที่กล่าวว่าพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาตินั้นครอบงำงบประมาณประจำปี ทำให้ต้องทำงบประมาณอิงกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งค่อนข้างล้าสมัยมีข้อจำกัด เช่นมีหลายโครงการที่ใช้ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบังคับไว้เช่น โครงการสปอร์ตฮีโร เป็นโครงการจ่ายค่าตอบแทนนักกีฬาเยาวชนที่เข้าค่ายฝึกซ้อม แต่ค่าตอบแทนนักกีฬาเพียงแค่ 700-800 บาทต่อคนเท่านั้น
.
เมื่อดูเนื้อในของงบประมาณ เราก็สังเกตได้ว่า งบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างบางรายการ ยังมากกว่างบประมาณเพื่อพัฒนาด้านกีฬาของเยาวชนเสียอีก ยกตัวอย่างเช่น งบที่ดินและก่อสร้าง ยังได้งบประมาณมากกว่า โครงการพัมนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ซึ่งได้งบประมาณน้อยกว่า
.
นอกจากนี้ นโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่ สร้างรายได้หลักของประเทศเช่นปลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเพิ่มสูงสุดถึง 28 ล้านคน แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากลับได้งบจำกัดเพียงแค่ไม่กี่พันล้านบาทดูไม่สอดคล้อง และจึงฝากรัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจในฐานะกระทรวงที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศด้วย
.
[FTA แต้มต่อทางการค้า เพิ่มมูลค่ารายได้ประเทศ]
.
นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ กล่าวว่ารัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน มีนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีวาระเร่งด่วนคือเร่งจัดทำเขตการค้าเสรี FTA ซึ่งไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศคู่ค้า ซึ่งมีสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสินค้าสร้างรายได้หลักของไทย โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 พบว่าไทยมีทั้งรายได้และอัตราส่วนแบ่งกับประเทศคู่ค้า ทั้งเรื่องการค้ารวม การส่งออก และการนำเข้า มากกว่าร้อยละ 50 และการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มี FTA เกินกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และเมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่มี FTA จะเติบโตน้อยกว่า
.
ดังนั้น การมีข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA จึงเป็นแต้มต่อทางการค้าให้ประเทศไทย ลดอุปสรรคทางการค้า ขจัดกำแพงภาษีให้กลุ่มสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่าง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก FTA อย่างเต็มที่
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post