Digiqole ad

สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายและลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ….

 สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายและลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ….
Social sharing

Digiqole ad
สส.พรรคเพื่อไทยร่วมอภิปรายและลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. ซึ่งพรรคเพื่อไทยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย ในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ สส.เชียงใหม่ นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สส.สุโขทัย ร่วมอภิปรายเพื่อผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมส่งเสริมวิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์
.
[สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน]
.
นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช อภิปรายว่าพรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์ และเห็นความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหา โดยสาระสำคัญสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีการกำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีภารกิจร่วมกันในการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมไปถึงการจัดตั้งสมัชชากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ และจัดทำฐานข้อมูลวิถีชีวิตประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งยังมีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และกำหนดฐานความผิดทางอาญาว่าด้วยการกระทำเหยียดหยามสร้างความเกลียดชังแก่กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ขณะเดียวกันก็มีการกำหนดกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การมีกฎหมายฉบับใหม่นี้ให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
.
“รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แสดงถึงความห่วงใยและย้ำถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา สาธารณสุขและสิทธิด้านต่างๆ ให้มีความเท่าเทียมกัน” นางสาวปิยะรัฐชย์ กล่าว
.
[คุ้มครองพี่น้องชาติพันธุ์กว่า 10 ล้านคน]
.
นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ อภิปรายสนับสนุนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. ว่าที่ผ่านมาพี่น้องชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐานหลายด้าน แม้แต่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็ยังเข้าไม่ กรณีมีผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้ต้องการรักษาตัวในโรงพยาบาลอาจต้องใช้เวลานานถึง 3-4 ชั่วโมงในการเดินทางเพื่อไปโรงพยาบาลในเมืองเพื่อรักษาตัว รวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา การเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน สิทธิในที่ดินทำกินและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ที่พรรคเพื่อไทยเสนอนั้นจะช่วยทำให้การจัดการสวัสดิการของภาครัฐ คำนึงถึงพี่น้องชาติพันธุ์มากขึ้น เพื่อให้พวกเขาได้มีสิทธิขั้นพื้นฐาน มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกัน
.
นางสาวศรีโสภา กล่าวต่อว่าขณะเดียวกันการมีร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นการทำให้ประเทศไทยได้ทำตามหลักการสากลที่เคยได้ร่วมลงนามไว้แล้วทั้งปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชาวพื้นเมือง หรือ UNDRIP ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดกรอบมาตรฐานสากลขั้นต่ำที่รับรองความอยู่รอด ศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีของชาวพื้นเมืองทั่วโลก รวมไปถึงกรณีที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในกลไกระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) , กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) , อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนี้จะกำหนดให้เกิดการรับประกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อที่ส่งเสริมหรือยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ รวมทั้งเติมเต็มมาตรการที่มีประสิทธิผลในการต่อสู้กับอคติ ขจัดการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกภาคส่วนของสังคม
.
“ร่างกฎหมายฉบับของพรรคเพื่อไทย จะทำให้เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราได้คุ้มครองพี่น้องชาติพันธุ์ ให้ได้มีสิทธิ มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็น พ.ร.บ.ฉบับแรกในประวัติศาสตร์ไทยเพื่อพี่น้องชาติพันธุ์กว่า 10 ล้านคน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมชาติพันธุ์” นางสาวศรีโสภา กล่าว
.
[ชาติพันธุ์ต้องได้รับสิทธิรักษาพยาบาล]
.
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อภิปรายว่า พรรคเพื่อไทยมองเห็นกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนอย่างที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับการยอมรับ หลายคนอยู่มาตั้งแต่ยุคพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แต่เกิดมากลับไม่ได้รับสัญชาติไทยเพราะแม่ไม่มีสัญชาติ การไม่ได้รับบัตรประชาชนไทย ทำให้ขาดสิทธิหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิการรักษาพยาบาลที่ควรได้รับอย่างยิ่งยวด
.
พรรคเพื่อไทยมองเห็นกลุ่มชาติพันธุ์ว่าจะต้องได้รับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ป้องกันไม่ให้พวกเขาโดนเหยียดหยามรวมถึงส่งเสริมให้เขาอยู่กับธรรมชาติ ได้ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ได้ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ กฎหมายนี้จะช่วยดูแลส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จัก ให้ดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์สวยงามของตน
.
[ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ]
.
นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล อภิปรายว่าในพื้นที่จังหวัดบ้านเกิดของตนคือสุโขทัยมีพื้นที่เทือกเขาติดต่อหลายจังหวัด มีกลุ่มชาติพันธุ์เช่น ลีซอ กะเหรี่ยง ม้ง อาศัยอยู่ ตนได้เข้าไปดูแลสาธารณูปโภคซึ่งยังขาดแคลน
.
พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ มีภาษา ประเพณี และการแต่งกายที่งดงาม เขาอาศัยอยู่ตามป่าเขาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า กลับยังไม่ได้รับแม้แต่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่นถนนหรือไฟฟ้า สมัยก่อน จะขอสร้างถนนเส้นหนึ่งเข้าไปหมู่บ้านความยาว 29 กิโลเมตร ต้องประชุมป่าไม้ทั้งภาคหลายปีกว่าจะได้ถนนสักเส้น ต้องถกเถียงกันยาวนานกว่าจะได้เสาไฟฟ้าสักต้น เขาเจ็บท้องคลอดลูกจะคลอดลูก ต้องออกจากป่ามาโรงพยาบาลแต่กลับมาเสียชีวิตอยู่ข้างทางเพราะไม่ได้รับการดูแลจากรัฐ
.
“ดังนั้นแล้วจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้ มีความเหลื่อมล้ำทั้งกฎหมาย สิทธิ และสาธารณูปโภคพื้นฐาน แม้อีกใจหนึ่ง ผมเองก็ไม่ได้อยากให้มีกฎหมายชาติพันธุ์เลยแต่อยากให้เขาได้กฎหมายเดียวกันกับคนทั้งประเทศเสียด้วยซ้ำ” นายจักรวาล กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post