Digiqole ad

สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมลงชื่อขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

 สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมลงชื่อขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
Social sharing
Digiqole ad
นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมลงชื่อขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยมีเหตุผลจำเป็นในการขอแก้ไขดังนี้
.
เรื่องกฏหมายประชามติฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน กำหนดการออกเสียงประชามติ โดยเสียงชี้ขาดว่าจะต้องใช้เสียงข้างมากถึงสองชั้น คือ เสียงชั้นที่หนึ่ง ผู้มาใช้สิทธิต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ หมายถึงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเสียงชั้นที่สอง ผู้มาออกเสียงต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ
.
ด้วยเหตุดังกล่าว พรรคเพื่อไทย เห็นพ้องสมควรแก้กฎหมายฉบับนี้ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักการประชาธิปไตยทั่วไป แต่มีกำหนดเงื่อนไขว่าเสียงข้างมากควรจะเกินหรือมากกว่าเสียงของผู้ประสงค์ไม่ใช้สิทธิออกเสียง เพื่อความถูกต้องชอบธรรม
.
นอกจากนี้ การออกเสียงประชามติต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นหากการลงประชาติใกล้เคียงกับเวลาการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ดี ก็สามารถจัดลงคะแนนไปในคราวเดียวกันเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน และการออกเสียงประชามติก็ควรแก้ให้ใช้เทคโนโลยี การส่งไปรษณีย์ หรือออกเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกทั้งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงรณรงค์ แสดงความเห็นได้อย่างเสมอภาค
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post